Kunstnerisk uttrykk

Kunstutvalgets innspill til kunstnerne: Aust-Agder fylkeskommune har gjennom kunstutvalget og juryens utvelgelse av vinnerutkast til skolens kunstneriske utsmykking, klart å gi Sam Eyde videregående skole et kunstnerisk uttrykk som skal bidra til overskudd og skaperglede, styrke mangfoldet og stimulere det sosiale livet på skolen.

Ungdomstiden er en tid for løsrivelse og frigjøring. Kunstopplevelse i skolehverdagen kan gi de unge intellektuell og emosjonell stimuli i en viktig fase i livet. Målet er at kunsten skal engasjere og utvide ungdommens forestilling om hva kunst er. Kunstprosjektene må være i dialog med arkitekturen og kan gjerne forsterke arkitektoniske grep. Kunsten skal være et uttrykk for sin samtid, men må tåle skiftende trender.

Lukkete konkurranser om bygningsintegrert kunstprosjekt
 

1. Sted: Eggformet bygningskropp ved inngangsparti – Auditoriet
Intensjoner for kunsten

Auditoriet er en iøyenfallende bygning og det første som elevene ser på vei til inngangspartiet. Den særpregete arkitekturen innbyr til ytterligere visuell utforming. Et kunstprosjekt her vil bidra til å gi bygget en signaleffekt. Denne fasaden tåler et kraftig visuelt uttrykk.

VINNERUTKAST

Hav, Kunstner: Marius Martinussen

Vinnerutkastet baserer seg på undervannsbilder av havoverflaten. Sjøens bølgeformer overføres til auditorieveggen som en heldekkende flate bygget opp av over 600 ca. 5 cm brede vertikalt stilte trespiler med 5 cm mellomrom i hele byggets høyde. Veggflaten vil beskrive bølger i et relieff som beveger seg mellom 5 og 15 cm ut fra veggen.

Marius Martinussen går i tett dialog med arkitekturen. Hele veggen omsluttes av de vertikale spilene og setter den i bevegelse. Forhøyningene og gropene vil beskrive lysets gang både gjennom dagen, men også året. På denne måten framheves auditoriet og inngangspartiet og gir det den visuelle signaleffekt det er ment å ha.2. Sted: Glassfasade mot vest i bakre del av glassgård

Intensjoner for kunsten i glassfasaden

Glassfasaden mot vest er monumental og gir rikelig rom for kunstnerisk bearbeidelse. Det kan åpnes for at kunstprosjektet inkluderer større deler av glassgården, men det er det opp til kunstner å vurdere. Det er ønskelig at glassets transparens opprettholdes og at utsyn/innsyn ivaretas.

VINNERUTKAST

Dynamo, Kunstner: Nina Bang

Dynamo, Kunstner: Nina BangKunstneren tar utgangspunkt i spørsmålet om hvordan det skapende mennesket og pulsen mellom individ og helhet skal beskrives. Den skapende energien beskriver hun som lyn, tankens kraft som blått og følelser / handlekraft i rødt. Hun har valgt sirkelen for å beskrive et universelt punkt som sentrum og fordi hun anser sirkelformen som en kraftig, rolig form som er lett og oppfatte i det vertikale rommet. Skolens innhold beskrives ved symboler fra skolehverdagen som er bearbeidet til billedelementer i flaten. Det sirkulære bildet skal utføres i print på folie og monteres i glassfasade vest og nord.

Nina Bangs forslag kommuniserer godt med arkitekturen. Det fungerer som en samlende form og et blikkfang som gir ro og kraft til rommet. Uttrykket er på samme tid stillferdig og dynamisk. Verket er stort i omfang samtidig som det slipper inn masse lys. Juryen liker assosiasjonen til jordkloden og at den sirkulære formen referer til formen på auditoriet i den andre enden av glassgården. Forslaget tar opp i seg skolens ide og speiler virksomheten på skolen på en god måte. Her vil de fleste gjenkjenne objekter fra skolehverdagen. Samtidig er det et kunstprosjekt som vil oppdages litt etter litt fordi komposisjonen er kompleks med mange symboler som ”gjemmer” seg i verket.

 

Direkte oppdrag - delvis integrert kunst

Sted: Luftrommet i glassgården

Det er ca. 15 meter under taket i glassgården. Det gir mulighet for å utnytte luftrommet kunstnerisk. Kunstutvalget ser for seg et eller flere svevende objekt som symboliserer aktiviteten på skolen. Et kanskje bedre egnet plass hvor kunsten får sveve fritt uten å forstyrres av arkitektoniske elementer er i korridoren som går fra inngangsparti til idrettshall. I samarbeid med utførende kunstner Espen Dietrichson har kunstutvalget vurdert dette til å være det best egnete stedet.

Sted: Vertikal flate i annen etasje over kantine

Denne vertikale flaten er synlig fra store deler av glassgården. Ettersom verket er plassert på en flate som kun sees på avstand tåler den et relativt kraftig visuelt uttrykk.

Utførende kunstner: Johannes Høie