Elevrådet

Som elev ved Risør videregående skole har du mange muligheter til å påvirke din egen skolehverdag.

Elevmedvirkning

I henhold til reglementet har du i samarbeid med klassen og lærerne rett til å være med på å bestemme valg av arbeidsmåter, vurderingsformer, lærestoff innenfor rammen av læreplanene og hvordan periodeplanene skal legges opp. Du har også ansvar for å bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø i klassen.

Husk at hvis det er ting du synes burde være annerledes eller du har gode forbedringsforslag til skolen, er du alltid velkommen til å ta opp dette med både faglærer, kontaktlærer og rådgiver eller med en i ledelsen.

Tillitselever og elevråd

I løpet av de første skoleukene skal alle klasser velge en tillitselev og en varatillitselev. Tillitseleven blir klassens representant i elevrådet. I elevrådet behandles ulike saker som er viktige for den enkeltes skolegang og trivsel, for eksempel fagtilbud, prøveoppsett, budsjett, skolereglement, undervisningsopplegg, kantinedrift og aktivitetsdag. Det er derfor viktig at tillitselevene har god kommunikasjon med klassene sine, slik at synspunkt fra alle klasser kan komme fram i elevrådet.

Elevrådsstyre

Elevrådet velger et elevrådsstyre på 6 medlemmer. Styret avgjør mindre saker og forbereder større saker for elevrådet. Elevrådsstyret har jevnlige møter med skolens ledelse.  

Skoleutvalg

Elevrådet velger 2 representanter til skoleutvalget som er skolens høyeste organ når det gjelder saker som angår elevene.

Arbeidsmiljøutvalg

Utvalget behandler saker som omhandler det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Elevene er representert i saker som omhandler dem.