Skolens satsingsområder

Skolen har de siste årene hatt fokus på klasseledelse, relasjonsarbeid og tilpassa opplæring. Elevundersøkelsen tilsier at også motivasjon for læring er en av skolens utfordringer.

Staten og Fylkeskommunen gir oss drahjelp i noen av de nasjonale satsingene innen:

Skolen jobber systematisk med å knytte fellesfagene og programfagene sammen til en meningsfylt helhet.

  • YFF: Yrkesfaglig fordypning

Skolen har mange yrkesfaglige elever utplassert i bedrift. Det jobbes med å skape gode og meningsfylte arbeidssituasjoner som gjør elevene motiverte for å gå ut i lære etter to år på yrkesfag.

  • PSYKISK HELSE

Møglestu vgs ønsker å ha gode og forutsigbare rutiner som bidrar til at elevene på skolen opplever trygghet, tilhørighet, mestring, læring og muligheter til livsutfoldelse, slik at de er i stand til å ta hånd om eget liv i skolen og på andre arenaer. Vi er med i et utviklingsarbeid i regi av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet som heter: «Skolen som arene for barn og unges psykiske helse». Her ser vi alle elver i et forebyggende perspektiv, samtidig som vi jobber for gode rutiner til å fange opp og hjelpe elever som trenger hjelp. Samarbeid med foresatte og andre etater er viktig for oss. Elev – lærer relasjon er en av de viktigste faktorene for at elevene skal lykkes i skolen. Vi ønsker også motiverte elever og ansatte. For skoleåret 2016 – 2017 er derfor psykisk helse, relasjons og motivasjonsjobbing et satsningsområde for Møglestu videregående skole.

  • FRAFALLSFOREBYGGENDE ARBEID

Fylkeskommunen vektlegger en felles holdning hos sine videregående skoler i forhold til å ha gode rutiner innen frafallsforebyggende arbeid. F.o.m. 01.08.16 innføres det nasjonale krav om ikke mer enn 10% fravær i det enkelte fag for å kunne få vurdering med karakter.

  • INTERNASJONALISERING

- Skolen har avsluttet to Commeniusprosjekter i 2015, og er f.o.m. skoleåret 16/17 med i et Erasmus + prosjekt

-Våren 2016 avsluttes et solidaritetsprosjekt på Sri-Lanka, der Møglestu har finansiert en spesialundervisningsavdeling på en barneskole helt sør i landet.

-De siste årene har språkklasser i tysk og spansk hatt studieturer til henholdsvis Tyskland og Spania. Disse mulighetene har derimot snevret seg inn grunnet nye økonomiske avtaler i forhold til skoleturer.

  • VURDERING

Møglestu vgs vektlegger vurdering for læring gjennom god opplæring, veiledning og framovermeldinger. Innen vurdering ønsker vi å tilrettelegge for aktiv bruk av egenvurdering.

  • SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET «REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS»

Skoleutviklingsprosjektet "Refleksjon over egen praksis" er et forskningsbasert samarbeidsprosjekt mellom Møglestu vgs og PPT i Aust-Agder fylkeskommune.

Systemarbeidet er en del av det daglige arbeidet ved skolen. Det er skolens målsetting å få systemarbeidet sterkere integrert i den øvrige driften av skolen. Videre er det en målsetting å gi den enkelte lærer flere verktøy for å styrke sin refleksjon over egen praksis.  På sikt er målet å styrke teamarbeidet ved skolen gjennom lærere som i økt grad støtter og stimulerer hverandre i refleksjonsarbeidet over egen praksis.

Skoleåret 16/17prøver vi ut prosjektet overfor noen lærere.