Publisering av karakterer og klagefrist

NB! Alle elever skal være orientert om disse datoene. Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i Fronter. Lærere: Alle karakterer skal føres i Fronter og publiseres senest kl. 23.59 dagen før publiseringsdatoen.

Klagefrist er 10 dager fra den dagen karakteren er publisert i Fronter. Dato for publisering og klagefristutløp finner du i tabellen under.
Spesielt for vg3 elever: Hurtigklagesensur på standpunktkarakterer. Klagefrist: 12.juni. Hurtigklagesensur omfatter standpunktkarakterer som har betydning for søkere til høyrere utdanning gjennom Samordnet opptak.

KlasseFagPublisering av standpunktkarakterer i Fronter:Klagefristen
går ut

Vg2 og vg3

Alle fag

Fredag 08.juni

Mandag 18.juni
Hurtigklagefrist, vg3: 12.juni

Vg1

Alle fag

Mandag 11.juni

Torsdag 21.juni

Alle klasser

Orden og adferd

Mandag 11.juni

Torsdag 21.juni

KlasseSted for publisering av eksamenskarakter:Publisering av eksamenskarakterer:Klagefristen
går ut


Lokalt gitte skriftlige eksamen


Inf.om resultat:
Sted: Ylvas kontor

Eventuelt tilsendt vitnemål i løpet av uke 25/26


Torsdag 21.juni kl. 12.30-14.30


2.juli


Sentralt gitte skriftlig eksamen


Inf.om resultat:
Sted: Ylvas kontor

Se også inf under *)


Torsdag 21.juni kl. 12.30-14.30

Hurtigklagefrist: 25.juni
– se liste over fag under **)

Ordinær klagefrist: 2.juli

Husk fullmakt og gyldig legitimasjon selv dersom du skal hente karakterene for andre.

Eleven må gjøre seg kjent med eksamenskarakter for skriftlig eksamen innen klagefristen *):

Vg3 elever får testvitnemål utdeles på skolens kveldsarrangement for avgangselever onsdag 20.juni.  Vitnemål/kompetansebevis sendes i posten i løpet av uke 25, ev tidlig uke 26. For å få vite eksamensresultatet før dette kan du eventuelt henvende deg til assisterende rektor torsdag 19.juni, kl.12.30-14.30 for informasjon om resultatet ved sentralt gitt eksamen.

Vg1 og vg2 elever får kompetansebevis utdeles siste skoledag, torsdag 21.juni. For å få vite eksamensresultatet kan du henvende deg til assisterende rektor torsdag 19.juni, kl.12.30-14.30 for informasjon om resultatet ved sentralt gitt eksamen. Elever i vg2 yrkesfag får sitt kompetansebevis tilsendt i etterkant dersom de ikke er tilstede under utdelingen 21.juni.

Hurtigklagefrist for sentralt gitt eksamen for kandidater som ønsker rask klagebehandling i fht Samordnet opptak **):

Frist: 25. juni 2018. Kontakt assisterende rektor eller eventuelt administrasjonen for å få registrert klagen.

Dette gjelder følgende fag fra stud.forb og fellesfagene (ikke alle tilbys hos oss): norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet), engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

Hurtigklagebehandlingen gjennomføres i uke 26 for alle fag. Kandidater som får endret karakter vil få tilsendt skriftlig informasjon om endret karakter.

Fra Udir:
I forskrift til opplæringslova § 5­-3 Avgjerd i klagesaka heiter det mellom anna «Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet eller kompetansebeviset, skal det skrivast eit nytt, og tidlegare vitnemål/kompetansebevis skal leverast tilbake.» Endring etter klagebehandling gir rett til nytt førstegongsvitnemål.
Forskrifta § 3­-43, andre ledd: "Førstegongsvitnemål kan berre skrivast ut éin gong til den personen det gjeld. Dette gjeld likevel ikkje dersom vedkommande får endra karakter(ar) på grunnlag av klage."

 

Ylva Blomberg

02.05.2018