Informasjonsbrev til elever og foresatte - Våren 2018

Fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2018/19 prøver fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring.

Informasjonsbrev kan leses som PDF i originalformat her.

Informasjon om forskningsprosjekt

Fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2018/19 prøver fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring. IKO-modellen skal sikre at elever som står i fare for å avslutte opplæringen oppdages, og at det iverksettes målrettede tiltak på et tidlig stadium. I prosjektperioden implementeres IKO-modellen i halvparten av skolene. Hvilke skoler som deltar i utprøvingen av modellen er tilfeldig. Prosjektet varer i tre år, finansieres av Kunnskapsdepartementet, og skal evalueres i samarbeid med forskere fra OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus). Målet med evalueringen er å finne ut om skolenes bruk av IKO-modellen bidrar til at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Data samles inn gjennom offentlige registre og spørreskjemaer, samt intervjuer og observasjoner av lærernes og andre ansattes arbeid.


I forbindelse med evalueringen skal det våren 2018 gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant alle elever i Vg2 i fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden, i perioden mars-april 2018. Spørreskjemaet vil inneholde spørsmål om trivsel og opplevelse av mestring i skolen og planer for utdanning og yrke. I tillegg vil skjemaet inneholde spørsmål om hvordan elevene har det i hverdagen, forhold til foreldre/foresatte og venner, selvbilde, psykiske plager og fritidsaktiviteter.
Alle som deltar er sikret full konfidensialitet. Verken ansatte ved skolen eller i den enkelte fylkeskommune får tilgang til elevenes svar. Forskerne skal oppbevare svarene på en måte som sikrer at ingen uvedkomne får tilgang, og det skal ikke lagres direkte personopplysninger (som navn eller personnummer) sammen med svarene. Resultatene fra undersøkelsen skal formidles gjennom nasjonal rapportering og publisering av artikler. Resultatene fra undersøkelsen vil på ingen måte kunne knyttes til bestemte personer.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. For at undersøkelsen skal gi et riktig bilde håper vi at flest mulig deltar. Elevene velger selv om de vil svare på spørreskjemaet på undersøkelsesdagen. De kan hoppe over spørsmål eller avslutte undersøkelsen når som helst underveis.

Prosjektet er meldt til vårt personvernombud, Norsk senter for forskningsdata (NSD).
Forskerne svarer gjerne på spørsmål om evalueringen. Ta kontakt med en av oss på telefon eller e-epost!

Prosjektleder for forskningen: Ira Malmberg-Heimonen (ira.malmberg-heimonen@hioa.no), tel 936 33 283. Forsker: Mira Aaboen Sletten (mira.sletten@nova.hioa.no), tel 402 26 973.

 


Oslo, 01.02.2018 Ira Malmberg-Heimonen
Prosjektleder forskning
OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)