IKO-prosjekt

Velkommen til en IKO-skole! Aust-Agder fylkeskommune deltar sammen med fire andre fylkeskommuner i et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet. I prosjektet skal det forskes på en modell for å bedre gjennomføringen i den videregående opplæringen. Modellen ble tatt i i bruk for Vg1-elever skoleåret 2016/2017 og kalles IKO-modellen. IKO er en forkortelse for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging.

Illustrasjon/Foto: IKO - Oppland fylkeskommune

Hva er en IKO-skole?

IKO-modellen innebærer systematisk identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer. Kartleggingen omfatter blant annet samtaler med hver enkelt elev ved skolestart for å avdekke eventuelle områder eleven trenger tettere oppfølging på. Dersom kartleggingen definerer behov for oppfølging, vil det utarbeides en plan for dette. Oppfølgingstiltak skal settes inn raskt, slik at elevene kan hente ut sitt potensial i skolehverdagen. Oppfølgingen skal være intensiv og tilpasset den enkelte elev.

 

IKO i Aust-Agder

Halvparten av de videregående skolene i Aust-Agder fylkeskommune skal ta i bruk modellen og den andre halvparten skal være kontrollgruppe. Møglestu videregående skole er med i prosjektet som en IKO-skole (tiltaksskole). Hovedmålet med IKO-modellen er å gjøre alle elever best mulig rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet, både faglig og sosialt. IKO-modellen skal forebygge frafall i videregående opplæring.

Forskningsprosjekt

Det er inngått et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om følgeforskning på effekten av IKO-modellen. Forskningsprosjektet avsluttes formelt i februar 2019. Vedlagt følger et eget brev fra Høgskolen i Oslo og Akershus som beskriver nærmere forskningsdelen i prosjektet.

Bruk av personopplysninger i prosjektet

Grunninformasjon om søkere til videregående skoler overføres til fylkeskommunens inntakskontor fra Vigo skole og benyttes i fordeling av skoleplass. Etter inntak overføres informasjon om deg som elev til det skoleadministrative systemet og gjøres tilgjengelig for den skolen du har fått plass på. Aust-Agder fylkeskommune registrerer og benytter nødvendig informasjon om elever for å tilrettelegge for administrasjon, rapportering og dokumentasjon av læringsløpet. Som en del av denne prosessen vil data overføres til flere systemer for å følge opp opplæringen.

Informasjon som lagres er navn, adresse, telefonnummer, foresatte, klasselister, testresultater, karakterer, fravær og anmerkninger, samt annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen.

Informasjonen lagres i fylkeskommunens datasystemer, eller i systemer der fylkeskommunen leier tjenester. Personopplysninger av sensitiv art registreres i egne systemer med utvidet sikkerhet. Tilgang til informasjon om enkeltpersoner er basert på tjenstlig behov.

Bruk av personopplysninger i den videregående skolen er hjemlet i Opplæringslovas §§ 1-3, 5-1, og i forskrift til Opplæringslova Kap. 3, spesielt i § 3-11.

For ytterligere informasjon ber vi dere om å ta kontakt med skoleprosjektleder Svein Hykkerud.