Realfag

Realfag er en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene (f.eks. fysikk, kjemi, biologi) og matematikk. Etterspørselen etter realfagskompetanse er økende både i privat og offentlig sektor, og mulighetene for interessante jobber er gode. Når du velger fag innen programområdet for realfag, vil du lære mer om og forstå mer av naturen.

Det er viktig å være klar over at enkelte studier ved universitet og høgskoler har spesielle opptakskrav.  Det gjelder blant annet medisin, odontologi, ernæring, farmasi, bioingeniørutdanning, veterinær, realfag, arkitekt og ingeniørutdanning.  Alle disse studiene krever at man har valgt bestemte programfag innen realfag.

Ved Møglestu videregående skole tilbys følgende programfag innen realfag.

Biologi

Biologifaget favner vidt. I biologikursene Biologi 1 og Biologi 2 prøver man å presentere noen av de viktigste fagområdene innen biologien – så som: kunnskap om naturens mangfold, økologi og livets evolusjon.

Kunnskap om de grunnleggende bygningstrekk hos planter, dyr og mennesker gis, men det legges særlig vekt på fysiologi – hvordan organismen fungerer. Menneskekroppens funksjoner vies stor plass. Kursinnholdet omfatter også grunnleggende kunnskap innen cellebiologi, genetikk og moderne genteknologi.

Gjennom hele kurset legges det stor vekt på praktisk felt- og laboratoriearbeid, samt prosjektarbeid.

Undervisningen knyttes også opp mot den aktuelle samfunnsutviklingen, som i dag er under sterkt påvirkningspress fra moderne biologisk forskning – på samme måte som vårt selvbilde tvinges inn i en dyptgående revisjon.

Biologi 1 elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Biologi 2 elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk  eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig  praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fysikk

Fysikk utgjør en viktig del av kulturarven vår, både fordi fysikk og teknikk representerer mye av grunnlaget for vår levestandard, men også på grunn av den betydning naturvitenskapen har hatt for den retning samfunnet har utviklet seg, og for det vi kaller vårt verdensbilde.

Det er derfor naturlig at innholdet av de to fysikkursene, Fysikk 1 og Fysikk 2, også avspeiler denne dobbeltheten. På den ene siden går de inn på temaer som er knyttet til ”vårt verdensbilde”, og våre kunnskaper om de grunnleggende byggesteinene og kreftene i den atomære verden, hvor alle grunnstoffene kommer fra og om hvordan hele universet har oppstått og senere utviklet seg. Og på den andre siden temaene som danner noe av grunnlaget for vår teknologi; det vi kaller mekanikken, elektrisitet og magnetisme, energilæren og lyslæren. I tillegg til dette inneholder kursene en annen viktig del av fysikken; arbeid i laboratoriet og hvordan vi alltid må teste hypoteser og teorier mot selve fasiten, de eksperimentelle resultatene.
 
Du har fått en liten forsmak av faget i grunnkurset i naturfag, men i programfagene lærer du mer om hvert emne, og det kommer nye i tillegg.

Det inngår ganske mange regneoppgaver i fysikkursene, særlig i Fysikk 2. Sikter du mot å ta både Fysikk 1 og Fysikk 2, bør du minst ha Matematikk R1. Noen av emnene i Matematikk R2 vil du ha stor nytte av i arbeidet med Fysikk 2. Tar du sikte på bare å ta Fysikk 1, kommer du langt med vg1T, men vi anbefaler at du tar enten Matematikk R1 eller Matematikk S1.

Fysikk 1 elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fysikk 2 elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Kjemi

Kjemikursene gir grunnlag for videre studier innen realfag, ingeniørfag, medisin, veterinærstudiet osv.

Alle stoffer er kjemiske. Det betyr at de er satt sammen av atomer, og de er mer eller mindre foranderlige. Alle stoffer kan gjennomgå kjemiske reaksjoner ved at atomer bytter plass på en eller annen måte. Alt liv og hele vår tilværelse er basert på at noen stoffer lett endrer seg mens andre er mer stabile. Det er dette kjemien handler om, nemlig hvordan stoffer reagerer med hverandre, hvorfor de gjør det, og at det finnes regler for slike reaksjoner.
 
Gode kunnskaper i kjemi er helt nødvendig for å kunne sette seg inn i og finne løsninger på de mange miljøproblemene vi har p.g.a. sur nedbør, drivhuseffekten osv.

I begge kursene er det betydelige innslag av praktiske øvelser.

Kjemi 1 elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Kjemi 2 elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Matematikk

Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet, og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer.

Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger.  Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken.  Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn.

Matematikk for realfag

Matematikk for realfag består av to programfag, matematikk R1 og matematikk R2.

Matematikk R2 bygger på matematikk R1, som igjen bygger på matematikk Vg1 T.

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.  Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Matematikk for samfunnsfag

Matematikk for samfunnsfag består av to programfag, matematikk S1 og matematikk S2.

Matematikk S2 bygger på matematikk S1.

Programfaget matematikk for samfunnsfag gir øvelse i modellering.  Det skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder.  Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer.  Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. 

Alle kurs, Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.  Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt.  Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.