Forberedende kurs/Innføringsklasse

Dette er et ettårig skoletilbud for elever med kort botid i Norge. Opplæringen er spesialtilpasset elever fra språklige minoriteter som vil begynne på videregående skole. Og som trenger å styrke norskkunnskapene sine før starten på et normalt Vg1-løp. Klassens navn er 1STI.

Målet er å gi faglig og språklig grunnlag ved siden av praktisk erfaring som forberedelse til søknad på ordinære kurs på videregående skole.Innholdet i opplæringen har fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving, til sammen 30 timer pr uke.
Også lære bruk av pc. For å få kjennskap til opplæringstilbudet i norsk videregående skole gis det orientering om utdanningssystemet og yrkesorientering. Skolen vil også jobbe for hospitering på ulike studieprogram og/eller utplassering for yrkespraksis.

Fakta om forberedende kurs: 

  • Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder for alle utdanningsprogram på VG1. 
  • Forberedende kurs for minoritetsspråklig ungdom gir automatisk et års utvidet rett til videregående opplæring. 
  • I tillegg til kunnskaper om grunnleggende norsk legges det  vekt på sosial kompetanse og hva som forventes i den norske skolen.
  • Målgruppen er ordinær ungdom med kort botid i Norge og mangelfulle norskkunnskaper som har behov for et ekstra år før de søker ordinær videregående opplæring. Primært gjelder dette elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder. Tilbudet gjelder elever med ungdomsrett fra grunnskolen og kravene i opplæringsloven for inntak til v.g.o for minoritetsspråklig ungdom gjelder. (jfr § 6-10 i forskrift til opplæringsloven) 
  • Søknadsfristen er 1. februar. Elevene søker på eget vedleggsskjema (B3-skjema) og tas inn på bakgrunn av individuell vurdering.