Skolens satsingsområder

Skolen har de siste årene hatt fokus på klasseledelse, relasjonsarbeid og tilpassa opplæring. Elevundersøkelsen tilsier at også motivasjon for læring er en av skolens utfordringer.

Staten og Fylkeskommunen gir oss drahjelp i noen av de nasjonale satsingene innen:

Skolen jobber systematisk med å knytte fellesfagene og programfagene sammen til en meningsfylt helhet.

  • YFF: Yrkesfaglig fordypning

Skolen har mange yrkesfaglige elever utplassert i bedrift. Det jobbes med å skape gode og meningsfylte arbeidssituasjoner som gjør elevene motiverte for å gå ut i lære etter to år på yrkesfag.

  • PSYKISK HELSE

Lillesand vgs ønsker å ha gode og forutsigbare rutiner som bidrar til at elevene på skolen opplever trygghet, tilhørighet, mestring, læring og muligheter til livsutfoldelse, slik at de er i stand til å ta hånd om eget liv i skolen og på andre arenaer. Vi er med i et utviklingsarbeid i regi av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet som heter: «Skolen som arene for barn og unges psykiske helse». Her ser vi alle elver i et forebyggende perspektiv, samtidig som vi jobber for gode rutiner til å fange opp og hjelpe elever som trenger hjelp. Samarbeid med foresatte og andre etater er viktig for oss. Elev – lærer relasjon er en av de viktigste faktorene for at elevene skal lykkes i skolen. Vi ønsker også motiverte elever og ansatte. For skoleåret 2017 – 2018 er derfor psykisk helse, relasjons og motivasjonsjobbing fortsatt et satsningsområde for Lillesand videregående skole.

  • FRAFALLSFOREBYGGENDE ARBEID

Fylkeskommunen vektlegger en felles holdning hos sine videregående skoler i forhold til å ha gode rutiner innen frafallsforebyggende arbeid. F.o.m. 01.08.16 ble det innført nasjonale krav om ikke mer enn 10% fravær i det enkelte fag for å kunne få vurdering med karakter.

I forhold til forebygging av frafall, har skolen blitt deltaker i et større prosjekt som er utviklet i Akershus Fylkeskommune. IKO -prosjektet står for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging. Som stikkordene viser, så handler dette om en tett og systematisk oppfølging av alle skolens elever, der det også om nødvendig settes inn kortvarige tiltak som del av en tilpassa opplæring.

  • VURDERING

Lillesand vgs vektlegger vurdering for læring gjennom god opplæring, veiledning og framovermeldinger. Innen vurdering ønsker vi å tilrettelegge for aktiv bruk av egenvurdering.

  • KOMPETANSE FOR MANGFOLD

Skolen er deltakere i et prosjekt som vektlegger bedre opplegg og kvalitet for skolens minoritetsspråklige elever.