Råd og utvalg ved Møglestu vgs

Ledelsen er opptatt av at både elevene og personalet skal ha gode muligheter for medinnflytelse og medbestemmelse. Dette skjer bl.a. gjennom formalisert samarbeid i diverse råd og utvalg.

Klasselærerråd

Består av alle klassens lærere. Klasselærerråd / klasseteam skal drøfte spørsmål som gjelder samordning og undervisning i enkelte fag, søke å finne fram til en rimelig arbeidsbyrde for elevene, vurdere behovet for særskilt hjelp for enkeltelever mm. Det vil svært ofte være naturlig at elevrepresentanter er med i slike drøftinger. Da snakker vi om klasseråd.

Det kan også være aktuelt for klassen samlet å drøfte spørsmål knyttet til undervisningen og skolen, som regel sammen med kontaktlærer og eventuelt flere lærere. Dette skjer i klassemøte.

Skoleutvalg (samarbeidsutvalg)

På Møglestu har skolens skoleutvalg følgende sammensetting:
  • Rektor
  • Assisterende rektor
  • Kontaktlærer for elevråd
  • 2 elever
  • 2 representanter fra arbeidstakerne

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har samme sammensetting som skoleutvalg med et tillegg på minst 4 elevrepresentanter, slik at elevene har flertall.

Ansettelsesutvalg

Dette utvalget ansetter alt personale ved skolen untatt rektor og assisterende rektor. Utvalget er sammensatt av:

  • Rektor
  • Plasstillitsvalgt
  • Avdelingsleder for den yrkesgruppe som ansettelsen gjelder