Publisering av karakterer og klagefrister 2018-2019

NB! Alle elever skal være orientert om disse datoene. Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i Fronter.

Klagefrist er 10 dager fra den dagen karakteren er publisert i Fronter. Dato for publisering og klagefristutløp finner du i tabellen under. 

Klasse

Fag

Publisering av standpunktkarakterer i Fronter:

Klagefristen
går ut

2AMA, 2HEA, 2ISA, 2MFA

Alle programfag

Mandag 03.juni

Torsdag 13.juni

Alle andre klasser

Alle fag

Tirsdag 11.juni

Fredag 21.juni

Alle klasser

Orden og adferd

Tirsdag 11.juni.
Mulighet for endringer fram til og med tirsdag 18.06

 

Fredag 28.juni

Klasse

Sted for publisering av eksamenskarakter:

Klagefristen
går ut


Alle skriftlige eksamener


Inf.om resultat:
Vg3:
Vitnemål / kompetansebevis. Deles ut på avslutnings arrangement torsdag 20.06, kl.18-20

Vg1 og vg2: Inf om resultat kan fås på Ylva sitt kontor fredag 21.06 kl. 08.30-12.00

 

Ordinær klagefrist:
mandag 1.juli

Hurtigklagefrist for vg3: 24.juni
(se liste over fag dette gjelder på neste side)

Alle muntlige, muntlig praktiske og praktiske eksamener

Samme dag som eksamen holdes

10 dager etter selve eksamensdagen.


Eleven må gjøre seg kjent med eksamenskarakter for skriftlig eksamen innen klagefristen *):

Vg3 elever får vitnemål utdeles på skolens kveldsarrangement for avgangselever torsdag 20.juni.  Vitnemål/kompetansebevis som ikke er hentet blir sendt i posten senest i uke 26.
Husk hurtigklagefristen på sentralt gitt eksamen: 24.juni. Henvend deg til skolens administrasjon.


Vg1 og vg2 elever får kompetansebevis utdelt siste skoledag, fredag 21.juni. For å få vite eksamensresultatet etter skriftlig eksamen kan du henvende deg til assisterende rektor torsdag 19.juni, kl.12.30-14.30 for informasjon om resultatet ved sentralt gitt eksamen. Elever i vg2 yrkesfag får sitt kompetansebevis tilsendt i etterkant dersom de ikke er tilstede under utdelingen 21.juni.

Mer om hurtigklagefrist for sentralt gitt eksamen, gjelder for kandidater som ønsker rask klagebehandling i fht Samordnet opptak **):
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende


Frist: 24.juni 2019. Kontakt assisterende rektor eller eventuelt administrasjonen for å få registrert klagen.

Dette gjelder følgende fag fra stud.forb og fellesfagene (ikke alle tilbys hos oss): norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet), engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

Hurtigklagebehandlingen gjennomføres i uke 26 for alle fag. Kandidater som får endret karakter vil få tilsendt skriftlig informasjon om endret karakter.

Fra Udir:
I forskrift til opplæringslova § 5­-3 Avgjerd i klagesaka heiter det mellom anna «Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet eller kompetansebeviset, skal det skrivast eit nytt, og tidlegare vitnemål/kompetansebevis skal leverast tilbake.» Endring etter klagebehandling gir rett til nytt førstegongsvitnemål.
Forskrifta § 3­-43, andre ledd: "Førstegongsvitnemål kan berre skrivast ut éin gong til den personen det gjeld. Dette gjeld likevel ikkje dersom vedkommande får endra karakter(ar) på grunnlag av klage."

 

Ylva Blomberg

10.05.2019
(oppdatert fra 08.05.2019)