Skjema og rutiner for videregående opplæring

Klikk på linken for å åpne dokumentet. Hvis du ikke har Acrobat Reader kan du laste ned det gratis her.

I forbindelse med en lovendring har vi en gjennomgang av rutiner for utvidelse av opplæringstiden. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.

Skjema - inntak
Vedlegg til søknad om videregående opplæring

Fortrinnsrett for elever til bruk for kommunene, frist 1. oktober
Melding om elever til fylkeskommunen etter paragraf 6-15
Melding om elever til fylkeskommunen etter paragraf 6-17 

Kartlegging av elevers behov for medisinsk og/eller pleiefaglig oppfølging.
Tilrettelegging søkere til læreplass, frist 1. februar
Søkere til læreplass med antatt behov for tilrettelegging i læretiden.
Fagskoleutdanning
Skjema søknad om tilskudd til fagskoleutdanning
Oppfølgingstjenesten (OT)
 
PP-tjenesten (PPT)
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - elevsak
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - systemsak
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - lærling/lærekandidat
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - elever ved SMI-skolen
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - OT-ungdom
Rutiner for utfylling av henvisningsskjema for skolene
Pedagogisk rapport ved henvisning til PPT
Samtykkeerklæring ved innhenting/overføring av informasjon
Rutiner, kvalitetsdokument og rammeplaner
Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune
Kvalitetsdokumentet Aafk-1- Elevinntak til videregående skoler
Kvalitetsdokumentet Aafk-2- Individuell søknadsbehandling
Kvalitetsdokumentet Aafk-3- Spesialundervisning - rutiner 
Kvalitetsdokumentet Aafk-4-Tett på! Oppfølging i videregående skoler 
Rammeplan for yrkesretting og relevanse(FYR)
Rammeplan for yrkesfaglig fordypning (YFF)
Skjemaer til Aafk 4- Tett på!
Forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring
Forventningssamtale
Tiltaksplan
Varselbrev
Referat klasselærerråd
Foreldresamtale
Elevsamtale
Samtaleskjema 1
Samtaleskjema 2
Notat innsøkingsmøte for søkere 1. februar eller 1. mars med tilleggsmelding
Skjema for varsling etter opplæringsloven paragraf 9 A-5
Samtykke til samarbeid med foreldre for myndige elever
Sluttskjema
Oppfølgingsavtale
Avklaring av elevforhold/forhåndsvarsel om utskriving av vgs
Søknad om å endre status til deltidselev
Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen
 Andre skjemaer
Skjema barnevern

Har du har spørsmål om skjema, ta kontakt med Anna Skarheim på e-post anna.skarheim@austagderfk.no eller på mobil: 95 89 03 45.