IKO-modellen i Aust-Agder fylkeskommune

Målsettingen for videregående opplæring i Aust-Agder er at flest mulig elever består med best mulig resultat ut fra sine forutsetninger, slik at de er faglig og sosialt rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet eller ut i arbeid. IKO-modellen bidrar med systematikk i skolenes arbeid ved å følge opp den enkelte elev gjennom identifisering, kartlegging og oppfølging. Det vil være et ekstra fokus på elever som står i fare for å falle fra videregående opplæring.

Modellen

Systematikken i modellen går ut på at elever skal identifiseres og kartlegges både ved skolestart og underveis i skoleåret gjennom IKO-verktøyet Engage, slik at eventuelle kortvarige oppfølgingstiltak (IKO-tiltak) kan iverksettes.

Identifisering av elever med mangelfullt utbytte av ordinær oppfølging dreier seg om:

  • Grenseverdier for karakterer i fagene (1 og/eller ikke vurderingsgrunnlag) eller høyt fravær/spesielle mønstre i fraværet
  • Svake grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning
  • Urealistiske studie-/yrkesvalg
  • Melding om mistrivsel

Kartlegging av årsakene til elevens utfordringer gjøres både gjennom samtaler utført av kontaktlærer og ved hjelp av kartleggingsverktøy. Etter endt kartlegging skal det foreligge en tiltaksplan for hva slags oppfølging eleven skal ha, hvem som har ansvaret for den, hvem som skal evaluere tiltaket og varigheten av tiltaket.

Oppfølging er skreddersydd de utfordringene som samtalen/testene har avdekket. Målet er at tiltaket gjør at eleven kan gå tilbake til ordinær opplæring igjen. Noen elever har ikke forutsetninger for å fullføre og bestå fulle løp etter Kunnskapsløftet. De vil få en oppfølging i form av spesialundervisning.

For en mer inngående innføring i IKO-modellen se IKO-veiledningsheftet.