Elevens psykososiale skolemiljø

Elevens skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing og andre former for krenkelse Opplæringsloven kapittel 9 A: Elevenes psykososiale skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolene i Aust-Agder skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det betyr at skolene hele tiden jobber for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking enten den blir utført av medelever eller av en ansatt på skolen. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Eleven selv, medelever eller foreldre kan melde fra. Meldingen skal gå til rektor, men kan godt formidles via rådgiver, kontaktlærer eller en faglærer. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig – for eksempel i en mail eller ved å bruke meldeskjema.

Skolen skal undersøke saken innen det har gått en uke. Deretter skal skolen, gjerne i samråd med den/de det gjelder, lage en skriftlig plan der det beskrives egnede tiltak. Tiltakene skal følges opp, evalueres og evt. endres. Skolens plikt til å sette inn egnede tiltak løper så lenge eleven ikke har det trygt og godt på skolen.

Hvis skolen ikke hjelper til eller tar saken på alvor, kan Fylkesmannen i Agder kontaktes. Nederst på skolenes hjemmeside er det en lenke: «Meld fra om mobbing».

Nyttige lenker: