Eksamen, vurdering og klagebehandling

Eksamen for elever

«Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen» (forskrift til opplæringslova § 3-25).

Eksamen kan være enten sentralt gitt eller lokalt gitt, se læreplanen for det enkelte faget. Ved sentralt gitt eksamen fastsetter Utdanningsdirektoratet hvordan eksamen i det enkelte faget skal organiseres, utarbeider eksamensoppgaver og fastsetter dato for den enkelte eksamen, gir dato for melding om trekkfag og beskriver sensurordninger. Fylkeskommunen har ansvar for trekking av fag. Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for gjennomføringen av alle lokale eksamener.

Andre aktuelle dokumenter om eksamen:

Les mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger

All oppmelding til privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger skjer via internett på adressen www.privatistweb.no.

Oppmeldingsfrister

  • Vårens eksamen: 1. februar
  • Høstens eksamen: 15. september

Dersom du ikke finner faget du ønsker å melde deg opp i eller er i tvil om fag-/fagkodebetegnelse, ta kontakt med eksamensskolen. Nødvendig dokumentasjon for søknad om tilrettelagt eksamen må sendes eksamensskolen innen 15. februar / 1. oktober.

Vi gjør oppmerksom på at innbetalt eksamensavgift ikke blir refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen. Oppmelding til eksamen er ikke gyldige før betaling er registrert. Info om din eksamen vil du få via e-post eller vanlig post. Dersom du ikke har fått melding innen 1. april/1. november, plikter du å ta kontakt med eksamensskolen.

Dersom du har spørsmål om privatisteksamen/tverrfaglig eksamen for praksiskandidater, ta kontakt via e-postadresse eksamenskontoret@austagderfk.no eller ring Eksamenskontoret ved Arendal videregående skole, telefon 37 00 02 00.

Vurdering

Vurdering er et virkemiddel for å nå målene i læreplanen. De forskjellige delene av prøve- og vurderingssystemet har som formål å dekke ulike behov.

Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget.

Kapittel 5 i forskrift til opplæringslova omhandler klage på karakterer og gir retningslinjer for hvordan en klage på karakterer skal behandles.

Klage på vurdering                                                 

Det kan klages på

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakterer til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve
  • realkompetansevurdering
  • vedtak om ikke å sette standpunktkarakter

Vi gjør oppmerksom på § 5-2 Kven som kan klage:  Elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar eller dei som desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett. Foreldra eller dei føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar har sjølvstendig klagerett.

Veiledninger og skjemaer for bruk ved skolenes behandling av klagesaker

På grunn av nytt regelverk om fravær og ny veiledning fra Utdanningsdirektoratet om behandling av klager på standpunktkarakter i fag, har fylkesrådmann utarbeidet nye veiledninger og skjemaer for bruk ved skolenes behandling av klagesaker.

Det er tre nye veiledninger for henholdsvis elever, faglærer og rektor, og åtte nye skjemaer totalt. Skjemaene er nummerert for elever (skjema 1 – 3), faglærer (skjema 4) og rektor (skjema 5 - 8).

Angående varsel etter forskrift § 3-7

Etter anmodning fra fylkesrådmannen har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oversendt en regelverkstolkning knyttet til forskriftens § 3-7 Varsling, hvilket innebærer endringer i praksis knyttet til utsendelse av varsel etter § 3-7. Hovedkonklusjonene er som følger:

  • Det er ikke krav i lovverket om at elev/foresatte må kvittere på at varsel etter § 3-7 er mottatt
  • Varsel skal ikke sendes elev/foresatte i ordinær e-post.

Det vil bli publisert mer detaljerte opplysninger om fylkesmannens tolkning, samt ny praksis ved utsendelse av varselbrev og oppbevaring av fraværsdokumentasjon.

Veiledning og skjemaer for elever (foreldre/foresatte) ved klage på standpunktkarakter/manglende standpunktkarakter i fag, orden/atferd, muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener
Skjema 1 for elever Klage på standpunktkarakter i fag/klage på manglende standpunktkarakter i fag
Skjema 2 for elever Klage på standpunktkarakter i orden/atferd
Skjema 3 for elever Klage på muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes
Veiledning og skjema for faglærer ved klage på standpunktkarakter/manglende standpunktkarakter i fag
Skjema 4 for faglærer Faglærers dokumentasjon for fastsetting av standpunktkarakter i fag/manglende vurderingsgrunnlag for fastsetting av standpunktkarakter i fag
Veiledning og skjemaer for rektor ved klage på standpunktkarakter/manglende standpunktkarakter i fag, orden/atferd, muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener
Skjema 5 for rektor Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter i fag
Skjema 6 for rektor Klage på manglende standpunktkarakter i fag pga. fraværsgrense
Skjema 7 for rektor Klage på standpunktkarakter i orden/atferd
Skjema 8 for rektor Klage på muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes