'

Pedagogisk plattform

Her kan du lese om skolens visjon og læringssyn.

Skolens visjon

Dahlske tar deg videre

 • Dahlske er en skole med raushet, verdighet og medmenneskelighet
 • Dahlske setter tydelige krav til innsats og har et miljø som gir inspirasjon, mot og lyst til å lære og til å vokse.
 • Dahlske er en skole som ved nærhet i læringsarbeidet gir retning faglig og menneskelig.
 • Dahlske bidrar til lokalt samarbeid, internasjonalt utsyn og til faglig og menneskelig innsikt.

Læringssyn

Ved Dahlske er undervisning og læring en aktiv prosess der elever og studenter utvikler sine evner og tilegner seg kompetanse i samhandling med lærere og medelever.

Læringsarbeidet skal gi elever og studenter kunnskaper, ferdigheter og holdninger basert på skolens læringssyn og målene i læreplanene.

For oss betyr det at

 • alle i skolen har fokus på læringsarbeid og trivsel, 
 • vi benytter læringsarenaer, læremidler og metoder tilpasset elevene og studentene,
 • elever og studenter har medansvar for sin læring gjennom deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet,
 • vi bruker ny teknologi i læringsarbeidet og som kommunikasjonsverktøy,
 • vi er endringsdyktige, 
 • vi har omtanke for natur og miljø, 
 • vi samarbeider med lokalsamfunnet og tar initiativ til samarbeid nasjonalt og internasjonalt,
 • elever og studenter lærer seg at de både kan mestre og lære gjennom egen innsats og aktivitet,
 • elever og studenter stimuleres til å sette seg realistiske mål. 

Dahlske er et inkluderende fellesskap med elever og studenter i sentrum.

For oss betyr det at 

 • alle ansatte bygger gode relasjoner til elever og kollegaer, 
 • skolen legger vekt på å inkludere alle uansett bakgrunn og forutsetninger,
 • ingen blir mobbet eller diskriminert,
 • alle i skolesamfunnet arbeider aktivt for å utvikle gjensidig toleranse og respekt, og i fellesskap skaper et godt lærings- og arbeidsmiljø,
 • samarbeidet mellom elever, studenter og lærere er basert på trygghet og tillit. 

Dahlske har høy kvalitet på læringsarbeidet i organisasjonen.

For oss betyr det at

 • lærerne har god faglig, oppdatert kompetanse,
 • lærerne både er kunnskapsformidlere og veiledere,
 • lærerne er tydelige ledere og har evne og vilje til samarbeid, 
 • lærerne bruker varierte metoder i læringsarbeidet,
 • skolen har faste rutiner for tilbakemelding til elever, studenter og ansatte på læringsarbeidet de utfører, 
 • det er god kommunikasjon og samhandling mellom alle ledd i organisasjonen, 
 • alle ansatte har fokus på gode og nære relasjoner som en forutsetning for læring,
 • elever og studenter bidrar aktivt til egen og andres læring.