Skoleskyss

Her kan du lese om skoleskyss.

For elever i videregående skoler i Aust-Agder som har minst 6 km daglig skolevei mellom skole og hjem, eller må reise med båt, sørger fylkeskommunen for skyss eller gir skysstilskudd.

Retten til fri skyss gjelder i utgangspunktet bare for organisert skoletransport. For funksjonshemmede, som etter legeerklæring har behov for spesiell skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand. 

Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Aust-Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke. Elever fra Aust-Agder, som går på videregående skoler i andre fylker, kommer ikke inn under ordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i Aust-Agder. 

Lærlinger på obligatorisk teoriopplæring omfattes av ordningen de dagene de går på skolen, hvis de ikke får noen annen godtgjøring. 

Søknadsfrist for skoleskyss er 25. september for høsten og 25. januar for våren. 

Vi oppfordrer alle våre elever til å søke om skoleskyss når dere søker om skoleplass i Vigo.