Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon til deg som er elev på Dahlske.

Å være elev i videregående skole

Videregående skole er på mange måter forskjellig fra ungdomsskolen. Selv om du skal fortsette med mange av de samme fagene, vil du også få nye fag som er mer rettet mot yrkes- og voksenlivet eller fag som er mer studieforberedende. Forventningene til egeninnsats og ansvar er større enn tidligere. Du vil også få oppleve at det kanskje ikke er noen standardløsning på alle oppgaver og problemstillinger du møter i skolehverdagen. Samtidig vil du etter hvert erfare at måten å løse oppgaver på vil kreve at du og resten av gruppa/klassen bruker andre arbeidsmetoder enn det du har vært vant til tidligere. 

For at du skal lære, er det viktig å skape et trygt læringsmiljø. Å bli kjent med dine medelever og resten av det skolesamfunnet du er medlem av, betyr at du får økt tilhørighet og ansvar for deg selv og dem du omgås til daglig. 

For å få et endelig vitnemål eller kompetansebevis, må du få sluttvurdering i alle dine fag. Derfor stilles det store krav til deg når det gjelder deltakelse i undervisningen og særlig vurderingssituasjonene. Det blir viktig for deg å holde fraværet ditt lavt. Dersom du vet at du skal være borte fra undervisningen, må du ha nær dialog med kontaktlærer og faglærer om dette. 

Skoledagen

Undervisningstidene ved skolen følger tidsplanen under.

1. time 08.15-09.00
2. time 09.00-09.45
Pause 09.45-09.55
3. time 09.55-10.40
4. time 10.40-11.25
Lunsj 11.25-12.00
5. time 12.00-12.45
6. time 12.45-13.25
Pause 13.25-13.35
7. time 13.35-14.20
8. time 14.20-15.00

Skolens resepsjon

Resepsjonen er åpen mellom klokken 08.00 og 15.30. Her kan du få hjelp til det meste, og er det noe de ikke kan hjelpe deg med, så hjelper de deg å komme i kontakt med rett person. Eksempler på hva du kan få hjelp med i resepsjonen:

 • Vitnemål/kompetansebevis
 • Lån/stipend
 • Skoleskyss
 • Parkering
 • Elevbevis
 • Diverse utlån 
 • Diverse skjemaer
 • Diverse førstehjelpsutstyr
 • Salg av kalkulatorer, minnepenner og nettkabler

Sentralbordet kan bare ta imot beskjeder til elever dersom det er veldig viktig. Vi minner om at kontaktlærer er elevens (og foresattes) nærmeste kontaktperson ved skolen. 

Skoleskyss

For elever i videregående skoler i Aust-Agder som har minst 6 km daglig skolevei mellom bosted og skole, eller må reise med båt, sørger fylkeskommunen for skyss eller gir skysstilskudd.

Retten til fri skyss gjelder i utgangspunktet bare for organisert skoletransport (skolebuss). For funksjonshemmede, som etter legeerklæring har behov for spesiell skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand.

Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Aust-Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke. Elever fra Aust-Agder, ved videregående skoler i andre fylker, kommer ikke uten videre inn under ordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i Aust-Agder.

Lærlinger på obligatorisk teoriopplæring omfattes av ordningen de dagene de går på skolen, hvis de ikke får noen annen godtgjøring.

Søknadsfrist er 25. september for høsten og 25. januar for våren. 

Vi oppfordrer alle våre elever til å søke om skoleskyss når dere søker om skoleplass i Vigo. 

Parkering

For å parkere på skolens område, må man ha parkeringsbevis. Av plasshensyn er det bare unntaksvis at elever får parkeringsbevis. Dersom du mener det er gode grunner til at du skal ha et slik bevis, kan du skrive en søknad på et eget skjema i resepsjonen. 

Du kan uansett ikke parkere på gjesteparkeringen nærmest hovedinngangen, eller på ansattparkeringen. 

Pass på at du parkerer korrekt, også dere som har moped/scooter eller firehjuling. Europark bøtelegger alle som parkerer feil eller uten tillatelse (gyldig bevis). 

Fravær

I videregående skole skal, med få unntak, alt fravær føres på vitnemålet/kompetansebeviset. Fraværet føres fortløpende i Fronter. Meld fra til kontaktlærer om ditt fravær så fort som mulig. Umeldt fravær kan påvirke ordenskarakteren din. Du må selv passe på å dokumentere fraværet ditt. Dersom udokumentert fravær i et fag overstiger 10%, kan ikke skolen sette karakter i faget. Skolen kan heller ikke sette karakter dersom totalfraværet er så stort at det ikke foreligger vurderingsgrunnlag.

Du har selv ansvar for å passe på at fraværet ikke blir for stort. Følg med på registreringen i Fronter og ha god dialog med kontaktlærer og faglærere. Du har rett på skriftlig varsel dersom fraværet er slik at det er fare for manglende karakter.

Se ellers utfyllende informasjon i elevhåndboka på Fronter. 

Fronter 

All viktig informasjon blir gjennom skoleåret lagt ut på Fronter. Du bør derfor, daglig, følge med på den informasjonen som legges ut, både i fellesrom, klasserom og fagrom. 

Det legges også ut en del informasjon på skolens hjemmeside og Facebook-side. 

Elevhåndbok 

På Fronter har alle elever tilgang til elevhåndboka. I den finner du relevant informasjon for deg som er elev på Dahlske. 

Kontaktlærer

Kontaktlærer er din nærmeste kontaktperson på skolen. Hvis det er noe du trenger råd om eller hjelp til, er det naturlig at du henvender deg til kontaktlæreren din først. 

Hvis du blir syk og ikke kan komme på skolen, må du varsle kontaktlærer. 

En oversikt over skolens kontaktlærere finner du her

Basisgrupper

Elevene deles inn i basisgrupper ledet av en kontaktlærer. Basisgruppene møtes ukentlig etter en oppsatt møteplan. Det er obligatorisk oppmøte på basisgruppemøtene. 

Eksempler på saker som tas opp på disse møtene:

 • Diverse beskjeder
 • Samværsregler
 • Evaluering av undervisningen
 • Drøfting av elevrådssaker og orientering fra tillitselev
 • Meningsutvekslinger om læringsmetoder
 • Drøfting/evaluering av klassens og elevenes arbeidsplaner og prøveplaner
 • Løsning av eventuelle problemer 
 • Aktuelle saker

Elevene fører referat fra møtene på omgang. Kontaktlærer fører fravær. 

Fritak for fag eller vurdering i fag

Det er i enkelte tilfeller mulig å søke om fritak for fag, eller fritak for vurdering i fag. Dette gjelder for eksempel: 

 • Fag du har bestått tidligere
 • Fritak for vurdering i kroppsøving dersom du har en skade eller sykdom som gjør det vanskelig å følge undervisningen
 • Fritak for karakter i norsk sidemål dersom det er grunner til slik fritak.

Dersom du skal søke om et slik fritak, må du ta kontakt med studieleder eller din rådgiver. De vil gi deg veiledning videre.

Husk at du må møte til all undervisning inntil fritaket er innvilget. Dette får du beskjed om via kontaktlæreren din. 

Vedtak om fritak er et enkeltvedtak med klagerett. Klagefristen er 21 dager. 

Selvstendige studiedager

Som elev på Dahlske har du anledning til å ta to individuelle studiedager pr. skoleår. Studiedagen må søkes om til kontaktlæreren din minst ei uke før den skal tas ut, og den kan ikke legges til dager med prøver eller innleveringer. 

Søknadsskjema finner du i elevhåndboka på Fronter, eller ved å henvende deg i skolens resepsjon. 

Privatisteksamen

Som elev i videregående skole har du mulighet til å ta fag som privatist. Privatisteksamen arrangeres to ganger i året. Oppmeldingsfristen er 15. september for høsteksamen og 15. mars for våreksamen.

Oppmelding til privatisteksamen foregår på privatistweb. For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med din rådgiver, eller privatistkontoret i Arendal. 

Bruk av tobakk

Det er strenge regler når det gjelder bruken av tobakk for alle elever ved alle landets skoler. Det er ikke tillat for elever å røyke eller snuse i skoletiden. Dette gjelder om du oppholder deg på eller utenfor skolens område(Ref. Tobakkskadeloven § 25)