Skjema for elever

Søknad om fritak og tilrettelegging

Elever som  ikke har fått skriftlig ”Enkeltvedtak” om

  • Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i faget kroppsøving
  • Særskilt tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver uten forutgående enkeltvedtak om spesialundervisning

må fylle ut særskilt søknadsskjema for dette. Merk kravene til dokumentasjon.

Da det er krav om såkalt ”Enkeltvedtak” i disse sakene, er det etter Forvaltningloven en del formelle krav som må oppfylles. Disse regner rektor med er ivaretatt slik skjemaene og malene som benyttes av saksbehandlerne, nå er utformet.

 

 

 

 

 

Fravær

Eleven kan be om å få strøket inntil 10 dager fra vitnemål/kompetansebevis etter vilkårene i § 3-47 i forskriften. Dette er en rettighet eleven har, og det trengs derfor ingen søknad, men fraværet må dokumenteres. Elevene kan henvise til tidligere levert dokumentasjon. Dette gjelder fravær som i utgangspunktet er ført som «D», men det presiseres at kravene for «I» er noe strengere enn for «D» (se oversikt i rundskriv UDIR 32015), slik at det ikke er automatikk i at «D»-fravær kan omgjøres til «I», denne vurderingen må gjøres separat. Dette kan gjøres underveis i skoleåret eller mot slutten av skoleåret, og skolen bestemmer hvem som vurderer og fører dette fraværet i Fronter.

 

Klage på karakterer

Skal du klage på standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer? Før du klager, må du ta opp problemet ditt med faglæreren og rydde eventuelle misforståelser av veien.

Her kan du finne mer informasjon om klage og klagebehandling.

Skjema og veiledning for klager finner du nederst på siden  her 

Skjema for klage på skriftlig eksamen finner du her

Hvis du ønsker å klage, må du laste ned riktig skjema på egen PC, fylle det ut digitalt og sende det elektronisk til postmottak@arendal.vgs.no, evt. sende klageskjema til skolen eller levere det i resepsjonen.

 

Skademelding

Dersom du skader deg på skolen, f.eks. i kroppsøvingstimen, må dette skjemaet fylles ut digitalt, ta utskrift og lever det ekspedisjonen. 

Kontoret godkjenner skjemaet med stempel og underskrift, og sender det videre til NAV.