Læringsplakaten

Læringsplakaten er en del av læreplanen i Kunnskapsløftet.

Skolen og lærebedriften skal:

 • gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen har ført til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen startet i august 2006 og omfattet fra høsten 2008 elevene på 1. – 10. trinn i grunnskolen og på alle trinn i videregående opplæring.  

Les mer om Kunnskapsløftet