Retten til et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9A i opplæringsloven skal sikre elever retten til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing

Endringer i kap. 9A i Opplæringsloven

Formålet med de nye endringene er et mer effektivt regelverk mot mobbing og bedre håndheving. Det innebærer å styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø og lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen.

Lovfeste krav til nulltoleranse for mobbing, en tydeligere aktivitetsplikt som erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten og en håndhevingsordning som erstatter tidligere klageordning.

 Forskriften: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-7

Last ned mer informasjon fra UDIR: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/