Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Fagskoleutdanning i Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet, og bedre tjenester for brukere og pårørende. Velferdsteknologi gir også mer effektiv bruk av ressurser i helse – og omsorgstjenesten.

Oppstart høsten 2019

Studiedager

Deltid over ett år med en skoledag pr uke og noen samlinger

Hvem kan søke?

Følgende fagbrev/autorisasjon gir grunnlag for opptak:

  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Barn- og ungdomsarbeider

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober. 

Studiets innhold

Emne 1:  Innføring i velferdsteknologi
Emne 2:  Personsentrert velferdsteknologi
Emne 3:  Fra plan til drift
Emne 4:  Hovedprosjekt/avsluttende eksamen

Studieplan velferdsteknologi 

Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter.  Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene. 

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke semesteravgift, PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.