Veiledning av lærlinger

Fylkestinget i Aust – Agder har vedtatt at fylket skal tilby en fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger – for veiledere/instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift. Hovedhensikten med initiativet er å styrke kvaliteten på opplæringen i bedrift gjennom å hevekompetansen til veiledere/instruktører og faglige ledere. Studieplanen Veiledning av lærlinger er utarbeidet av Sørlandets fagskole i samarbeid med representanter fra lokalt opplæringskontor, regional utdanningsrådgiver fra NHO og tillitsvalgt i Fagforbundet. Utdanningen skal i første omgang være et tilbud til offentlig sektor innen helse- og oppvekstfag. Planen videre er å tilby denne utdanningen til offentlige og private lærebedrifter innen allefagretninger. Fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger er et heltidsstudium tilsvarende et halvt år som gjennomføres som et deltidsstudium over et år. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne studieplanen. Godkjenning av utdanningsplaner foretas av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Oppstart høsten 2019

Studiedager

Deltid over ett år med en skoledag pr uke og noen samlinger

Hvem kan søke?

Målgruppen for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli veileder/ instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift. For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.


Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

  •  Helsefagarbeider
  •  Hjelpepleier
  •  Omsorgsarbeider
  •  Barne- og ungdomsarbeider

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober opptaksåret

Studiets innhold (se studieplanen for mer informasjon)

EMNE 1 :  Veileders rolle og oppgave
EMNE 2 :  Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
EMNE 3 :  Veiledning i praksis
EMNE 4 :  Faglig fordypning/eksamen

Studieplan for veiledning av lærlinger 

Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter.  Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene. 

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke semesteravgift, PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.