'

Tverrfaglig miljøarbeid

Tar du Tverrfaglig miljøarbeid får du spisskompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen en av følgende brukergrupper: Barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem. Vi tilbyr utdanningen som deltidsstudie over to år.

Hvem kan søke

For opptak til fagskoleutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.  

Fagbrev/autorisasjon som er aktuelle:

  • Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Aktivitør

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.  Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober. 

Nasjonale regler for opptak til helse- og sosialfag


Jobbmuligheter

  • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
  • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
  • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
  • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere 

Studiets innhold

Emne 1  Grunnleggende kunnskap om helse- og oppvekstfaglig arbeid 
Emne 2  Kunnskap om de ulike brukergruppene, kommunikasjon og lovverk 
Emne 3  Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Emne 4 Planlegging og organisering av miljøtiltak
Emne 5 Hovedprosjekt 
Praksis

Studie skal motivere til selvstendighet og aktiv refleksjon over egen læringsprosess. Gjennom studie legges det vekt på at studentene utvikler evne til praktisk yrkesutøvelse, selvstendig arbeid, kommunikasjon, samarbeid og faglig ledelse. Et viktig fokus i studiet er å se faget i et bredere samfunns- og miljøperspektiv og kunne foreta etiske vurderinger. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis danner en integrert helhet. 

Les studieplan


Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidsmetoden mappe der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter.  Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene. 


Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no eller på skolens søknadsskjema.

Husk at selv om du søker elektronisk, må du sende all dokumentasjon inn til skolen.


Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.