Tverrfaglig miljøarbeid

Tar du Tverrfaglig miljøarbeid får du spisskompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen en av følgende brukergrupper: Barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem.

Oppstart høsten 2018

Dette er et deltidsstudium over to år med en fast undervisningsdag pr uke og noen samlinger á 2-3 dager hvert semester. 

Studiedager Tverrfaglig miljøarbeid

Uke 34, oppstartsuke over tre dager.

 • Tirsdag 21/ 8 kl. 10
 • Onsdag 22/ 8 kl. 08: 30 – 15: 00
 • Torsdag 23/ 8 kl. 08: 30 – 15: 00

Faste studiedager: Tirsdager kl. 08:30 – 15:00

To dagers samlinger:

 • Uke 39: tirsdag og onsdag (25. og 26. september).
 • Uke 43: tirsdag og onsdag (23. og 24. oktober).
  • 08:30 – 15:00

Bokliste emne 1, høst 2018

Grasaas, K.K. Sjursen, M og Stordalen, J. (2014). Helsefagskolen; Etikk og kommunikasjon. (1.utg.) Oslo: Cappelen Damm AS.1. ISBN 9788202421281 (210 sider).

Helgesen, L. A., Grasaas, K, Sjursen, M. (2016). Sosiologi og psykologi for fagskoleutdanningene. (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN 978-82-02-42134-(195 sider)

Tverrkulturell kommunikasjon «Vi og De», en håndbok om kommunikasjon på tvers av kultur

Lover og forskrifter innen helse- og oppvekstsektoren: http://www.lovdata.no

Hvem kan søke

For opptak til fagskoleutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.  

Fagbrev/autorisasjon som er aktuelle:

 • Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Aktivitør

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.  Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober. 

Jobbmuligheter

 • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
 • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
 • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
 • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere 

Studiets innhold

Emne 1  Grunnleggende kunnskap om helse- og oppvekstfaglig arbeid 
Emne 2  Kunnskap om de ulike brukergruppene, kommunikasjon og lovverk 
Emne 3  Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Emne 4  Planlegging og organisering av miljøtiltak
Emne 5  Hovedprosjekt 
Praksis

studieplan tverrfaglig miljøarbeid


Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter.  Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene. 

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke studieavgift, PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.