Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Tar du denne utdanningen får du spisskompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Du får også økt kompetanse i miljøarbeid aktuelt for et spennende og utfordrende fagfelt. Vi tilbyr utdanningen som deltidsstudie over to år.

Oppstart høsten 2019

Hvem kan søke?

For opptak til fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid- og rusarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som er aktuelle:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Aktivitør

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober.

Jobbmuligheter

  • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
  • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
  • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
  • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere

Studiets innhold

Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene 
Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid
Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
Emne 5 Hovedprosjekt
Praksis

Studiet skal motivere til selvstendighet og aktiv refleksjon over egen læringsprosess. Gjennom studie legges det vekt på at studentene utvikler evne til praktisk yrkesutøvelse, selvstendig arbeid, kommunikasjon, samarbeid og faglig ledelse. Et viktig fokus i studiet er å se faget i et bredere samfunns- og miljøperspektiv og kunne foreta etiske vurderinger. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis danner en integrert helhet.

Studieplan for Psykisk helsearbeid og rusarbeid 

Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter.

Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene.

Søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke semesteravgift, PC med Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.