Boklister helse- og oppvekstfag

Psykisk helsearbeid og rusarbeid for høsten 2019

EMNE 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse‐ oppvekst og sosialfagene

Grasaas, Kari Krüger. Sjursen, Marit. Stordalen, Jørn. Etikk og kommunikasjon.  

Cappelen Damm AS 2019 ISBN 978-82-02-61662-5

 

Håkonsen, Kjell Magne. Psykologi og psykiske lidelser.

Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 ISBN 978-82-05-44854-4

 

Skau, Greta Marie. Gode fagfolk vokser; personlig kompetanse i arbeid med mennesker.

Cappelen Akademiske forlag 2017 ISBN: 9788202547721

 

Kompendium med diverse faglitteratur kjøpes på skolen

 

Nettressurs Aktuelle lovverk innen helse- og oppvekstsektoren http://www.lovdata.no

Disse bøkene vil også gjelde for emnene 2, 3, 4 og 5 samt praksis.

 

Veledning av lærlinger for høsten 2019

Austli Børslett; Edel J. [et al.] (2011) La etikken blomstre i praksis: en bok om

systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Boken er tilgjengelig på nett:

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/systematisk-etikkarbeid/etikkbok-refleksjon2011.pdf (39 sider).

 

Djupvik, A.E. og Haaland, G. (2017) Veileder- og instruktørhåndboka Oslo:

Pedlex (15 sider).

Fag og yrkesopplæring i Kunnskapsløftet (15 sider)

 

Haaland S. Grete og Nilsen Sigmund E. (2013). Læring gjennom praksis, innhold og

arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: Pedlex (6 sider).

Kap. 5: Sentrale dokumenter i fag- og yrkesopplæringen (6 sider).

 

Lynghaug, E. D. Fagopplæringsboka 2018 – 2019. (2018). Oslo.

Kommuneforlaget. (64 sider).

Kap. 1: Oversikt over norsk fagopplæring (10 sider).

Kap. 4: Hvordan opprettes lærekontrakt eller opplæringskontrakt (9 sider).

Kap. 5: Lærebedriftens rettigheter og plikter (8 sider).

Kap. 6: Faglig leders ansvar og oppgaver, instruktørens arbeid (10 sider).

Kap. 7: Lærlingens rettigheter og plikter (10 sider).

Kap. 12: Praksiskandidater (4 sider).

Kap. 13: Opplæringskontor og opplæringsring (6 sider).

Kap. 14: Heving av lærekontrakter og opplæringskontrakter (7 sider).

 

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med

mennesker. Oslo: Cappelen (5.utgave). (67 sider).

Kap. 2: Møte mellom mennesker som yrkesutøvelse (21 sider).

Kap. 3: Personlig kompetanse - en viktig del av profesjonaliteten (28 sider).

Kap. 4: Kommunikasjon og personlig kompetanse. (15 sider).

 

Vi og De. En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer. (64 sider).

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/vi-og-de-en-handbok-i-kommunikasjon-pa-tvers-av-kulturer.pdf

 

Lov og rammeverk

Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (Opplæringsloven):

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

 

Forskrift til opplæringsloven:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven):

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

 

Generell del av læreplanen:

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

 

Læreplaner i fag:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

 

Kvalitet i fagopplæringen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitetsarbeid-i-opplaringen/

 

Læringsplakaten - Prinsipper for opplæring:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/prinsipper-for-opplaringen2/laringsplakaten

 

 

Aktuelle nettadresser

Meld. St 20 (2012 – 2030). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen:

https://www.regjeringen.no/contentassets/53bb6e5685704455b06fdd289212d108/no/pdfs/stm201220130020000dddpdfs.pdf

 

Samfunnskontrakten for flere læreplasser (2016 – 2020):

https://www.udir.no/globalassets/samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser-2016--2020.pdf

 

Kursmateriell i fagopplæring:

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/

 

Anbefalt tilleggslitteratur

Lynghaug, E. (2018). Håndbok for lærlinger. Oslo: Kommuneforlaget.

Anbefalt tilleggslitteratur

 

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med

mennesker. Oslo: Cappelen (5.utgave).

 

Tveiten, Sidsel (2013). Veiledning – mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Velferdsteknologi for helse- og omsorgssektoren, emne 1

 

Aketun, S., Grut L., Holthe T. og Bjørneby S. (2011). «Hvor trykker skoen? – forprosjekt rapport Almas Hus». (28 sider).

 

Hauge, H. N. (2017). Den digitale helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk. (26 sider).

Kap. 4: Telemedisin, M-helse, sensorteknologi, hverdagsteknologi og velferdsteknologi (26 sider).

 

Moser, I. og Thygesen, H. (2013). «Velferdsteknologi og teleomsorg: nye idealer og former for omsorg.» I Samhandling for helse. Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten, Gyldendal Akademisk, s. 144-158. (14 sider).

 

Nakrem, S., Sigurjonsson, J.B. (Red.). (2017). Velferdsteknologi i praksis. Oslo: Cappelen Damm AS. (54 sider).

Kap. 1: Velferdsteknologi som utfordring og mulighet (2 sider).

Kap. 2: Velferdsteknologi – hva, hvorfor og hvordan? (16 sider).

Kap. 3: Design for endring av praksis (13 sider).

Kap. 5: Velferdsteknologi i en helse- og omsorgstjeneste i endring (15 sider).

Kap. 8: Refleksjoner og veien videre (8 sider).

 

Thygesen, H., (2015). «Hva er velferdsteknologi, og hvorfor er den viktig? En introduksjon til velferdsteknologibegrepet og den samfunnsmessige konteksten». I Omsorg, nr. 4/2015. (6 sider).

 

Helsedirektoratet (2012). «Fagrapport om velferdsteknologi. Implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030.» IS-1990. (Del 1 (kap. 1-3) (27 sider).

 

Velferdsteknologiens ABC: «Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, del 2, 3, 4 og 5» (47 sider)

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknologiens-abc/

 

Aktuelle nettsider

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder» (RKG):

https://www.ehelseagder.no/om-rkg/

 

Helsedirektoratet og velferdsteknologi:

https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

 

Direktoratet for e-helse:

https://ehelse.no/