Politiattest helse- og oppvekstfag

Hjemmel:

Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. Fagskoleloven § 12 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. 

Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Fagskoleloven § 12 andre ledd, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

HVORFOR KREVES POLITIATTEST?

Det kreves politiattest til alle studier ved Sørlandets fagskole der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dvs. alle utdanninger innen helse- og oppvekstfag. Hvis det ikke leveres politiattest, eller at politiattesten viser at søker eller student er siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige forhold gis det ikke anledning til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring. Det betyr at utdanningen ikke kan gjennomføres. Sørlandets fagskole har taushetsplikt om taushetsbelagte opplysninger som blir kjent gjennom en politiattest

 

NÅR SØKE OM POLITIATTEST?

Alle søkere som får tilbud om plass ved utdanninger med krav om politiattest skal sende politiattest til fagskolen. Politiattest med merknad skal sendes innen fire uker fra tilbudet er mottatt. Politiattest uten merknad skal fremlegges senest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder på tidspunktet for fremleggelse av attesten. Fagskolen kan pålegge studenten å fremlegge ny politiattest i løpet av studietiden forutsatt at det gjenstår obligatorisk praksisopplæring.

 

HVORDAN SØKE?

Søk elektronisk om politiattest på hjemmesiden til www.politiet.no.

  • Velg "Studenter" som kategori.
  • Velg "Universitet, høgskoler og fagskole" som formål.
  • Legg ved kopi av opptaksmeldingen som bekreftelse på formål.

Opptaksmeldingen er personlig, den viser studentens navn og fødselsnummer, hvilket studie studenten er tildelt og det må være utstedt av fagskolen. Saksbehandlingstiden hos politiet varierer og det kan ta noen uker å få en politiattest. Det må derfor søkes om politiattest med en gang studieplass er tildelt.

 

LEVERING AV POLITIATTESTEN

Politiattesten leveres direkte til skolen eller sendes i posten til: Sørlandets fagskole, Lillesandsveien 39, 4877 Grimstad. Attester som er sendt i digital postkasse fra politiet, skal skrives ut og leveres/sendes skolen. Attesten skal ikke sendes på epost.

 

POLITIATTEST MED MERKNADER

Søkere eller studenter som har merknader på politiattesten skal bidra til å opplyse saken ved å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader sammen med politiattesten, fire uker etter tilbud om studieplass. Søker eller student som ikke fremlegger slik dokumentasjon, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved den aktuelle utdanningen.

Fagskolen skal innen 10 dager etter at all dokumentasjon i saken foreligger, fremlegge politiattesten til den lokale klagenemnda for vurdering. Med politiattesten skal det følge en oversikt over innhold i kliniske undervisningen eller praksisstudiene og en begrunnet uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes fra å delta i denne. Studenten skal samtidig få kopi av fagskolens uttalelse til nemnda med vedlegg. Nemda kan innkalle studenten til møte dersom det er nødvendig for å få saken tilfredsstillende opplyst.

Saken skal behandles snarest mulig, og senest innen fire uker etter at den er mottatt av den lokale klagenemnda. Studenten har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier før det er fattet vedtak i saken. Den lokale klagenemnda skal vurdere om hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper skal føre til at studenten utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier.

Vedtaket fra lokal klagenemd kan påklages til den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning.