Barnevern

Vårt ansvar i følge opplæringslova.

§ 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter barnevernlova

       Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernlova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her. Fylkeskommunen der institusjonen ligg har rett til refusjon av utgifter til opplæringa frå fylkeskommunen der barnet eller den unge er busett på det tidspunktet det blir gjort vedtak om plassering, etter satsar fastsett av departementet.

       Ansvaret omfattar barn og unge i institusjonar i fylkeskommunen som den statlege regionale barnevernmyndigheita har ansvaret for etter barnevernlova § 5-1, og barn og unge i private og kommunale institusjonar som er godkjende etter barnevernlova § 5-8. Dersom opplæringa skjer i institusjonen, skal institusjonen sørgje for nødvendige lokale til formålet.

       Departementet gir forskrifter om refusjon av utgifter til opplæring av barn og unge frå andre fylkeskommunar.

Endra med lover 12 april 2002 nr. 10, 9 mai 2003 nr. 29 (i kraft 1 jan 2004, etter res. 9 mai 2003 nr. 596), 16 jan 2004 nr. 6 (i kraft 1 jan 2004), 30 juni 2006 nr. 57 (i kraft 1 jan 2007, etter res. 30 juni 2006 nr. 764), 14 des 2007 nr. 115 (i kraft 1 jan 2008, etter res. 14 des 2007 nr. 1438).