Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets formål er på vegne av fylkestinget å forestå det løpende tilsyn med forvaltning i fylkeskommunen. Utvalget skal videre påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalgets sekretariat

Line Bosnes Hegna, Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark), Postboks 4, 3833 Bø i Telemark.

Telefon 90 65 64 26, e-post: line.bosnes@temark.no


Møter i kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møter holdes på fylkeshuset i Arendal i møterom 1 ved resepsjonen. Møtene starter klokken 09.00.

Se møtekalender og kontrollutvalgets medlemmer


Saker i kontrollutvalget

Saksdokumentene er samlet i ett dokument. Protokollen legges til og publiseres når den er klar. Kontrollutvalgsakene finner du her.


Årsmeldinger

Kontrollutvalgets melding om virksomheten 2013

Kontrollutvalgets melding om virksomheten 2012