'

Areal- og transportplan for arendalsregionen

Areal- og transportplanen er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Den skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv, dvs. for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Areal- og transportplan for arendalsregionen sendes med dette ut på en første høringsrunde.

Det overordnede målet er en bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Innenfor bærekraftmålet ligger 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025.

Frist for innspill er satt til 31.10.17.

Etter at innspill er mottatt og vurdert, vil fylkesutvalget ta stilling til et endelig utkast som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 8-3, 3. ledd.

Saksframlegg

Protokoll fra fylkesutvalget 27.06.2017

Høringsutkast - planforslaget