Høringer

Her finner du planer og strategier som er ute på høring.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025.

Forslaget til folkehelsestrategien bygger på regionplan Agder 2020. "Sammen om god livskvalitet for alle på Agder" er strategiens visjon.

Frist for innspill er 1. oktober 2017.

Les mer om strategiforslaget 

 

Aktive Austegder II – Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021.

«Aktive Austegder II» er en revidering av «Aktive Austegder – Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. lokale og regionale kulturarenaer 2014-2017.

Planen skal være retningsgivende for fylkeskommunens og kommunene i Aust-Agder sin prioritering av bygging av idrettsanlegg og kulturarenaer i kommende 4-årsperiode. Planen omhandler anlegg for organisert idrett, anlegg for egenorganisert idrett og friluftsliv, samt kulturarenaer.

Frist for høringsinnspill er 1. oktober 2017.

Les mer om planforslaget her

 

Areal- og transportplan for arendalsregionen - 1. høringsutkast

Areal- og transportplanen er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Den skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv, dvs. for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Frist for innspill er 31. oktober 2017

Les mer her

 

Mulighetsstudie bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen

Mulighetsstudie bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen sendes med dette på høring og politisk behandling i kommunene.

Frist for innspill og behandling er satt til 31.10.17.

Les mer her