Bygningsvernprisen 2015 til Arendal og Omegns Sparekasse

Banksjef Per Olav Nærestad mottok på vegne av Arendal og Omegns Sparekasse Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2015 av fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund under fylkestingets møte i Arendal 16. juni 2015. Foto: Jan Aabøe/AAFK

- Prisen gis for særlig fortjenestefull innsats for å ta vare på bankbygningen på Torvet 5, som et viktig kulturminne i Arendal sentrum, sa fylkesordfører Bjørgulv S. Lund under tildelingen.

Begrunnelse for tildelingen:

Sparekassens bygning på Torvet i Arendal er oppført et par år etter bybrannen i 1868.

Bygningen er oppført i pusset mur. Undersøkelser av de pussete fasadene viste at det var nødvendig med en omfattende fasaderehabilitering. Det eksisterende pusslaget, der store partier besto av sementbasert puss, ble fjernet og ny kalkpuss ble påført. Alle trekninger i fasadene ble målt opp og trukket på nytt. Vinduer ble dels satt i stand, dels skiftet ut med kopier av de eksisterende. Fargeundersøkelse viste at bygget har hatt ulike fargekombinasjoner opp gjennom årene. Valg av utvendige farger ble tatt på grunnlag av farge som ble funnet på gamle vinduer. På taket er det lagt enkeltkrummet glaserte teglstein, slik gamle foto viser at huset opprinnelig hadde.

Innvendig har huset blitt bygd om en rekke ganger. Dette var særlig tydelig i 1. etasje. Her er det lagt vekt på å knytte gamle og nye lokaler sammen til en enhet. I 2. etasje var rominndelingen stort sett intakt. I flere av rommene er nyere nedforet himling fjernet ogoriginal rappete pussflater er bevart med original dekor og rosetter i tak. Gamle gulvbord er reparert, malt og gjort synlige. Ny tapet er valgt fra perioden da huset var nytt og rommene er fargesatt ut fra farger som ble avdekket i etasjen. Loftsetasjen var tidligere kaldt loft. Her er innvendig takkonstruksjon satt i stand, eksponert og etasjen er tatt i bruk som kantine og møterom.

Utvendig er det valgt løsninger som både arkitektonisk og antikvarisk holder et høyt faglig nivå. Innvendig bærer ombyggingen preg av bevisste valg. Det er lagt vekt på å få fram historiske og originale overflater og detaljer som nennsomt er satt i stand. Samtidig er det foretatt endringer tilpasset byggets funksjon uten at dette har gått på bekostning av byggets verdi som kulturminne.

Arendal og Omegns Sparekasse utgjør et karakterdannende element i bybildet. Husets grunnform og den smale endeveggen som stikker fram bidrar til å berike opplevelsen av torvet og bebyggelsen rundt. Huset er et viktig kulturminne både i seg selv og som del av et bygningmiljø med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Med den istandsettingen som nå er foretatt, er disse verdiene styrket. I fylkeskommunens vurdering av prosjektet er det i særlig grad lagt vekt på at arbeidet er utført med tanke på å ivareta byggets historiske verdi. Eier har, sammen med arkitektkontoret Trafo Arkitekter, tatt aktvt del i de valgene som er gjort.

Arendal og Omegns Sparekasse. Foto: TRAFO arkitektur as