'

Tilskuddsordning for fagskoletilbyder

Tilskudd til tilbyder av fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag

Aust-Agder fylkeskommune yter tilskudd til tilbydere av fagskoleutdanning innenfor helse- og oppvekstfagene. Tilskuddsbeløpet beregnes i forhold til antall studenter hjemmehørende i Aust-Agder som gjennomfører sin helsefagskoleutdanning hos tilbydere av slik utdanning. Tilskuddsbeløpet fastsettes av Helsedirektoratet. Tilbydere av helsefagutdanning søker Aust-Agder fylkeskommune om garanti for studieplasser for studenter fra Aust-Agder innen 1. mai hvert år. Søknaden gjøres på fastsatt skjema. Fylkeskommunen gir svar på søknaden innen 10. juni. Se skjema her.

Tilbyderne rapporterer per 1. oktober og per 1. februar hvert år hvor mange studenter fra Aust-Agder som gjennomfører utdanningen. Fylkeskommunen beregner så tilskuddsbeløpets størrelse til hver tilbyder og utbetaler tilskuddet halvårlig (juni og desember).

Det er i medhold av Meld.st. 9 om fagskoleutdanning, bebudet en omlegging av tilskuddsordningen. Ovennevnte ordning gjelder inntil det fastsettes annet fra myndighetene.