Ungdom bruker mindre tid på lekser og er mer foran skjermen

Ungdommen på Sørlandet har det bra og er fornøyde med både skole, venner og familie. Men flere blir mobbet og er ensomme, viser tidenes største levekårsundersøkelse blant unge.

Over hele Agder har elever fra 8. trinn på ungdomsskolen og helt opp til 3. klasse på videregående (vg3) deltatt i undersøkelsen. Den går under navnet Ungdata og er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommuner i Agder, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Fylkesmannen i Agder og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus). 

Totalt 18 101 ungdommer over hele Agder har svart på spørsmål om alt fra forhold til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Svarene gir verdifull kunnskap om hva vi i regionen må jobbe mer med for å sikre de unge best mulige levekår.

Trives på skolen                                                     

Svarene viser at de fleste ungdommene i Agder har det bra og er fornøyde. 

 • 91 % trives på skolen
 • 94 % tror de kommer til å fullføre videregående skole
 • 90 % har minst en nær venn de kan stole på
 • 83 % er fornøyd med foreldrene sine
 • 69 % tror de vil komme til å få et godt og lykkelig liv

Undersøkelsenpå Agder er del av den nasjonale Ungdata-undersøkelsen, i regi av NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.De nasjonale tallene gjør oss i stand til å identifisere særlige utfordringer blant ungdommen her i Agder.

 

Hvilke endringer ser vi?                                                

Dette er andre gang Ungdata gjennomføres samtidig for alle kommunene på Agder. Første gang var i 2016, da undersøkelsen omfattet elever fra 8. klasse til og med 1. klasse på videregående skole (vg1). 

Endringene på ungdomsskoletrinnene (8.-10. klasse) og videregående 1. klasse i perioden 2016-2019 er blant annet:

 • flere svarer at de kjeder seg på skolen
 • flere sier de bruker mindre enn 30 minutter hver dag på lekser
 • flere sier de bruker mer enn fire timer hver dag foran skjerm til aktiviteter utenom skole (TV, data, nettbrett, mobil)
 • flere ungdommer blir utsatt for mobbing
 • andelen jenter og gutter med høyt nivå av depressive symptomer har økt
 • flere ungdommer føler seg ensomme
 • andelen elever som har prøvd hasj/marihuana/cannabis har økt

Hvordan følge opp funnene?

Gjentatte, koordinerte undersøkelser gir oss gode tidsserier og informasjon om endringer i ungdomsmiljøene. 

- For å følge opp resultatene så er det viktig å både jobbe videre med det som er positivt, men også ta tak i de områdene hvor vi ser det er utfordringer og sette inn målrettede tiltak. Unges psykiske helse og mobbing vil fortsatt bli viktige utfordringer som fylkeskommunene vil jobbe med, sier Arly Hauge, utdanningssjef i Vest-Agder
fylkeskommune.

- Ved å delta i undersøkelsen har ungdommene bidratt til å styrke kunnskapen om ungdommenes hverdagsliv, og vi har nå et veldig godt grunnlag for målrettet arbeid både på skolene og i nærmiljøet, sier koordinator for Ungdata undersøkelsen i Agder, Børje M. Michaelsen.

Nøkkeltallsrapport for ungdomsskolene i Agder finner du her

Nøkkeltallsrapport for de videregående skolene i Agder finner du her

Trendrapport for Agder med resultater for 2016 og 2019 finner du her