Rykene skole fikk pris for arbeid mot mobbing i 2018

På fylkestingets møte 12. februar 2019 ble Rykene skole tildelt Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing for 2018. – Dette er enormt inspirerende for det arbeidet vi jobber med hver eneste dag, sa rektor Linda Fagermo Hjørnevik under tildelingen.

Fylkesordfører Gro Bråten delte ut fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing for 2018 til Rykene skole representert ved rektor Linda Fagermo Hjørnevik og FAU-leder Emelie Langemyr Eriksen. Fra venstre: Dag Eide, Linda Fagermo Hjørnevik, Peter André Busch, Emelie Langemyr Eriksen, Gro Bråten og Dignora Lise Løddesøl. Foto: Jan Aabøe.

Leder av juryen og fylkesordfører Gro Bråten delte ut prisen til rektor Linda Fagermo Hjørnevik som representerte skolen sammen FAU-leder Emelie Langemyr Eriksen. Prisen består av et diplom og et økonomisk beløp på 50 000 kroner. Prispengene skal benyttes til tiltak som fremmer et trygt og godt elevmiljø på vinnerskolen.

– Rykene skole har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk og i et langsiktig perspektiv med å bekjempe mobbing og for et godt psykososialt læringsmiljø. Arbeidet viser seg i praksis ved evalueringer, prosjekter og fokus på elevmedvirkning blant annet ved at elevrådet inkluderer også de minste elevene fra 2. trinn. Foresatte ved FAU opplever at skolen ser og hører både foresatte og elever inn i det viktige arbeidet. Skolen har en visjon, «Læring for livet», som er godt forankret og som skolen i praksis bevisst jobber med. Skolen viser ved sitt arbeid at den har klart å skape engasjement og inkludere alle i skolesamfunnet. Dette gir positive resultater, sa fylkesordfører Gro Bråten.

Bakgrunn:
Fylkestinget vedtok 13. desember 2016 i saken om «Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse» å etablere en årlig pris til skole, grunnskole eller videregående skole, som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing.

Fylkestinget vedtok videre 25. april 2017 i saken «Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing i grunnopplæringen» at følgende kriterier for prisen:
a) Skolen har arbeidet og arbeider langsiktig og systematisk med bekjempelse av mobbing og for et psykososialt læringsmiljø.
b) Skolemiljøet skal være preget av tilhørighet, trivsel, tillit og trygghet.
c) Skolen har fokus på gode relasjoner elevene imellom og i forholdet elev-lærer.
d) Skolens arbeid mot mobbing og arbeid for å fremme god psykisk helse er tydelig i skolens strategiske og operative dokumenter og skal involvere alle på skolen.
e) Elevene er involvert i arbeidet for å fremme god psykososialt miljø på skolen.
f) Godt samarbeid mellom skole og hjem er etablert.

Juryen har bestått av:
• Gro Bråten, juryleder og fylkesordfører
• Dag Eide, leder i utdanningskomiteen i fylkestinget
• Peter André Busch, nestleder i utdanningskomiteen
• Dignora Lise Løddesøl, elev- og lærlingombud i Aust-Agder fylkeskommune
• Jan Inge Tungesvik, regiondirektør KS Agder
• Ottar Stordal, leder Utdanningsforbundet Aust-Agder
• Marcus Heed Langnes, leder Elevorganisasjonen Aust-Agder

Les mer om prisen her.