Kjennelse avsagt av Aust-Agder tingrett: BRG Entreprenør AS – Aust-Agder fylkeskommune

Arendal, 9. oktober 2019: Aust-Agder tingrett avsa 9. oktober 2019 kjennelse i sak hvor BRG Entreprenør AS hadde inngitt begjæring om midlertidig forføyning etter tildeling av kontrakt i konkurranse gjennomført av Aust-Agder fylkeskommune. Det følger av tingrettens kjennelse at fylkeskommunen må avstå fra å inngå kontrakt i tråd med tildelingsbeslutningen inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse i hovedsaken.

Bakgrunnen for saken er en offentlig anskaffelse som Aust-Agder fylkeskommune har gjennomført med det formål å inngå totalentreprisekontrakt på bygging av ny samlokalisert fagskole og tannklinikk i Grimstad kommune. Fylkeskommunen tildelte kontrakt 7. juni 2019. I tråd med anskaffelsesregelverket kan en tilbyder ta ut midlertidig forføyning for domstolen dersom man anser det for å være begått feil ved gjennomføringen av konkurransen. BRG anførte i sin begjæring blant annet at valgte leverandør skulle vært avvist fra konkurransen. Tingretten har på dette punktet gitt BRG medhold.

Tingrettens kjennelse er ikke rettskraftig og fylkeskommunen har enda ikke tatt stilling til om avgjørelsen skal ankes.

Utover dette ønsker ikke fylkeskommunen å kommentere saken eller kjennelsen nærmere på nåværende tidspunkt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
- Fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no
- Fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen, 928 51 243 / kai.valthyr-hansen@austagderfk.no