Fylkesutvalgets vedtak 9. april 2019

Fylkesutvalget vedtok å fordele 2 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak i kommunene med kr 225 000 til Evje og Hornnes kommune, kr 340 000 til Froland kommune, kr 125 000 til Grimstad kommune, kr 200 000 til Iveland kommune, kr 650 000 til Lillesand kommune, kr 178 000 til Åmli kommune. Fylkesutvalget bevilget også 150 000 kroner til et internasjonalt ridestevne ved Sørlandshallen og 75 000 kroner i 2019 til Foreningen S/K Boy Leslie. Fylkesutvalget vedtok videre at tilskudd til kommuner i 2019 knyttet til likestilling, inkludering og mangfold skal prioritere søknader som følger opp målsetningene i «Et arbeidsliv for alle» og «Samhold mot trakassering og vold». Fylkesutvalget vedtok samtidig å øke det totale søknadstilskuddet til 1,5 millioner kroner.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 9. april 2019. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2018
Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2018 og tar årsrapporten for 2018 til etterretning.

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd på 26,6 mill. kroner. I saksfremlegget anbefaler fylkesrådmannen at overskuddet for 2018 avsettes til disposisjonsfond. Det anbefales at fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer som følger av dette.

Det foreslås at tidligere vedtatte låneopptak på til sammen 58 243 000 kroner som ikke er gjennomført i 2018 gjøres i 2019. Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2018 på 18 665 000 kroner dekkes ved dette.

Fylkestinget behandler saken 30. april.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


FORDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2019
Fylkesutvalget vedtok å fordele 2 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak i kommunene med kr 225 000 til Evje og Hornnes kommune, kr 340 000 til Froland kommune, kr 125 000 til Grimstad kommune, kr 200 000 til Iveland kommune, kr 650 000 til Lillesand kommune, kr 178 000 til Åmli kommune.

Fylkesutvalget bevilget videre kr 200 000 til 18pluss (et tiltak som drives av Vest-Agder fylkeskommune) og kr 76 000 til innkjøp og utdeling av refleksvester til alle 1. klassinger i Aust-Agder.

Det er en forutsetning om egenandel på 50 prosent for å motta tilskudd.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


TILSKUDDSORDNING FOR OPPFØLGING AV LIM-PLANEN I KOMMUNER: FORSLAG TIL PRIORITERINGSKRITERIER I 2019
Fylkesutvalget vedtok at LIM-tilskuddet til kommuner i 2019 skal prioritere søknader som omhandler tiltak og prosjekter som følger opp målsetningene i «Et arbeidsliv for alle» og «Samhold mot trakassering og vold».

Fylkesutvalget vedtok videre å øke totalt søknadstilskudd med 500 000 til 1,5 millioner kroner. Formålet med tilskuddene er å stimulere kommunene i Aust-Agder til å sette i gang egne prosjekter og tiltak som bidrar til å realisere målene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) 2015-2027. Pengene er avsatt i en tilskuddsordning, som kommunene inviteres til å søke på.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA S/K BOY LESLIE
Fylkesutvalget innvilget søknaden fra Foreningen S/K Boy Leslie om økonomisk støtte på 75 000 kroner i 2019.

Støtten skal benyttes til driftsutgifter knyttet til blant annet sertifisering av fartøyet, utstyr som redningsflåter og brannmateriell.

Boy Leslie er bygd i 1911, og regnes som den siste bevarte representanten for de engelske seilkutterne i original utførelse som seilfartøy.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


TILSKUDD TIL INTERNASJONALT ARRANGEMENT - SØKNAD FRA EPONA RYTTERSENTER OG SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB
Fylkesutvalget bevilget 150 000 kroner til «Indoor Epona 2019» – et internasjonalt ridestevne for grenene sprang- og dressurridning som blir gjennomført i september/oktober ved Sørlandshallen.

I Aust-Agder og Vest-Agder avholdes det få nasjonale/internasjonale idrettsstevner av en viss størrelse. Epona Ryttersenter AS har et anlegg som tilfredsstiller kravene for å arrangere et internasjonalt stevne. Et idrettsstevne av denne størrelse, med et internasjonalt format, kan bidra til at Agder blir lagt merke til som en landsdel hvor det avholdes internasjonale idrettsarrangementer.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:

• PS 19/23 16/3229 Nasjonal transportplan NTP 2022-2033 - Innspill om hovedutfordringer
• PS 19/25 18/1746 Søknad om fravik fra vegnormalene på fv 415 Selåsvatn - Simonstad
• PS 19/29 19/2748 Høringsuttalelse - nye budsjett- og regnskapsforskrifter
• PS 19/30 19/2449 Høring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og Landsting • PS 19/31 19/354 Avsluttet prosjektregnskap for tre byggeprosjekter
• 19/6 18/4162 Offentlig ettersyn av endringer i forslag til kommuneplanens arealdel for Arendal kommune
• 19/7 18/4814 Tilskudd til kulturformål og kunstproduksjon - fordeling 2019
• 19/8 19/2843 Rapport fra personvernombudet
• 19/9 18/6478 Tildeling av tilskudd til vilttiltak 2019
• 19/10 18/4647 Rapport fra Agders internasjonale styringsgruppe