Fylkesutvalgets vedtak 8. oktober 2019

Fylkesutvalget vedtok å gi til sammen 1,5 mill. kroner i tilskudd fordelt på prosjektene heltidskultur i Lillesand kommune, turnusarbeid og heltidskultur i helse og omsorg i Vegårshei kommune, innføring av heltidskultur i Birkenes kommune og Grimstad Leaders i Grimstad kommune. Fylkesutvalget bevilget også 220 000 kroner til IK Grane Arendal orientering for innkjøp av ny løypemaskin, forutsatt at prosjektet fullfinansieres.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 8. oktober 2019. Saksliste med dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2019
Fylkesutvalget tok tertialrapporten til etterretning.

I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2019. Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.

Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 2. tertial har en et merforbruk på i overkant av 13 mill. kroner. Beløpet foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 108,5 mill. kroner.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


TILSKUDDSMIDLER FOR OPPFØLGING AV LIM-PLANEN I KOMMUNENE 2019 - INNSTILLING

Fylkesutvalget vedtok å gi til sammen 1,5 mill. kroner i tilskudd fordelt på prosjektene heltidskultur i Lillesand kommune, turnusarbeid og heltidskultur i helse og omsorg i Vegårshei kommune, innføring av heltidskultur i Birkenes kommune og Grimstad Leaders i Grimstad kommune.

Fylkesutvalget vedtok følgende fordeling av tilskuddene: 1. Lillesand kommune får tilsagn om tilskudd til prosjekt «Heltidskultur i Lillesand kommune» på inntil 299 016 kroner. 2. Birkenes kommune får tilsagn om tilskudd til prosjekt «Innføring av heltidskultur i kommunen» på inntil 370 000 kroner. 3. Vegårshei kommune får tilsagn om tilskudd til prosjekt «Turnusarbeid og heltidskultur i helse og omsorg» på inntil 500 000 kroner 4. Grimstad kommune får tilsagn om tilskudd til prosjekt «Grimstad Leaders» på inntil 328 000 kroner.

Det bes om effektrapportering fra tiltakene det bevilges stønad til.

Bakgrunnen er at fylkeskommunen har lyst ut 1 500 000 kroner til oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2027 (LIM-planen) i kommunene.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


SØKNAD FRA IK GRANE ARENDAL ORIENTERING OM TILSKUDD TIL NY LØYPEMASKIN
Fylkesutvalget bevilget 220 000 kroner til IK Grane Arendal orientering for innkjøp av ny løypemaskin, forutsatt at prosjektet fullfinansieres.

Det forutsettes at Arendal kommune og Froland kommune øker det årlige tilskuddet til forvaltning av løypenettet.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


SØKNAD FRA KRISTIANSAND CYKLEKLUBB OM TILSKUDD TIL NM I LANDEVEISSYKLING 2020
Fylkesutvalget vedtok å støtte Kristiansand Cyklelubb med et tilskudd på 100 000 kroner i forbindelse med «NM i landeveissykling 2020».

Kristiansand Cykleklubb søker om økonomisk støtte på 400 000 kroner fra fylkeskommunene. Tilskuddet skal gå til å planlegge, arrangere og gjennomføre NM i landeveissykling 2020.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 19/75 17/9305 Regionplan Agder 2030 - Koordinering av vedtak og endelig behandling
PS 19/77 18/4515 Kommuneplan for Grimstad kommune 2019-2031: Resultat fra meklingsmøte hos Fylkesmann
PS 19/78 19/4645 Uttalelse til forslag om åpning av nye områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven
PS 19/79 19/5125 Innspill til Kystverkets Merkeplan og fornying og oppgradering av seilingsleder fra Kristiansand til Risør
PS 19/80 19/4610 Teknologi og fremtidens transportinfrastruktur
PS 19/84 17/152 Videreføring av Forskningsmobilisering Agder
PS 19/85 16/6704 Avvikling av Fylkeshuset AS
19/20 17/2585 Praktisering av ordningen Fagbrev på jobb - retningslinjer for ordningen i Agder
19/21 19/5178 Tilskudd til prosjektet "Gorrlaus"
19/22 17/9786 Brukerpanel for Agder - referat
19/23 16/9188 Rapportering Kollektivterminalen AS for 2018
19/24 19/5390 Rapportering 2018 for Fylkeshuset AS

Utsatt for befaring:
PS 19/81 19/4604 Gamle Møglestu gård i Lillesand - Klage på Lillesand kommunes vedtak om dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av leilighetsbygg