Fylkesutvalgets vedtak 7. mai 2019

Fylkesutvalget vedtok klasseoppsett for videregående opplæring for skoleåret 2019/20. Videre mener fylkesutvalget det omsøkte tilbudet Blå Kors Grimstad videregående skole vil være et godt supplement til eksisterende skoletilbud i Aust-Agder og gi et tilbud til en elevgruppe det er viktig å ivareta. Fylkesutvalget bevilget også 1 mill. kroner i 2019 og 1 mill. kroner i 2020 til Åmli kommune og prosjektet fra Stubbe til tank – Jordøya ringvirkningsprosjekt. I tillegg vedtok fylkesutvalget å innvilge søknaden fra Agder Fotballkrets og Sørlandsfotballens Venner om 150 000 kroner til frivillig miljøarbeid for barn og unge på Sørlandet.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 7. mai 2019. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2019/20 - KLASSEOPPSETT
Fylkesutvalget vedtok klasseoppsettet for videregående opplæring for skoleåret 2019/20.

Les fylkesutvalgets vedtak om klasseoppsettet for videregående opplæring for skoleåret 2019/20 her.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


ANMODNING OM UTTALELSE - BLÅ KORS GRIMSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE AS
Fylkesutvalget mener det omsøkte tilbudet Blå Kors Grimstad videregående skole vil være et godt supplement til eksisterende skoletilbud i Aust-Agder og gi et tilbud til en elevgruppe det er viktig å ivareta.

Fylkesutvalget tilrår derfor at Utdanningsdirektoratet godkjenner søknaden.

Fylkesutvalget oppfordrer Blå Kors Grimstad videregående skole til å samarbeide tett med fylkeskommunen og de eksisterende opplæringskontorene.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


FOLKEHELSEUNDESØKELSEN I AGDER 2019
Fylkesutvalget vedtok å inngå samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune og Folkehelseinstituttet om Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Aust-Agder fylkeskommunes andel til «Folkehelseundersøkelsen 2019» på 360 000 kroner belastes avsatte midler til folkehelse fra RUP Agder.

Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 540 000 kroner (60 %) av samlet budsjett for «Folkehelseundersøkelsen 2019».

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å skrive under på samarbeidsavtalen med Folkehelseinstituttet.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


FRA STUBBE TIL TANK - JORDØYA RINGVIRKNINGSPROSJEKT
Fylkesutvalget bevilget 1 mill. kroner i 2019 og 1 mill. kroner i 2020 til Åmli kommune og prosjektet fra Stubbe til tank – Jordøya ringvirkningsprosjekt. Prosjektet forutsettes fullfinansiert med ca. 5 mill. kroner.

Bevilgningen i 2019 dekkes av regionale utviklingsmidler, udisponert ramme.

Det forutsettes at 1 mill. kroner innarbeides i budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 for Agder fylkeskommune.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


SØKNAD FRA AGDER FOTBALLKRETS OG SØRLANDSFOTBALLENS VENNER OM STØTTE TIL FRIVILLIG MILJØARBEID
Fylkesutvalget vedtok å innvilge søknaden fra Agder Fotballkrets og Sørlandsfotballens Venner om 150 000 kroner til frivillig miljøarbeid for barn og unge på Sørlandet.

Midlene skal først og fremst gå til skolering av barnefotballtrenere. Beløpet belastes fylkesutvalgets konto.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no

Øvrige saker og meldinger som ble behandlet:
• PS 19/34 19/3466 Høring - Nye sjanser-bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3 - Stoltenbergutvalget)
• PS 19/35 16/11746 Samarbeidsprosjekt om statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder
• PS 19/39 19/1099 Unntatt offentlighet: Offl § 26.2
• 19/11 17/1580 Videreføring av prosjektet Flerkulturell Verdiskaping Agder