Fylkesutvalgets vedtak 3. september 2019

Fylkesutvalget bevilget 300 000 kroner i støtte til istandsetting, tilbakeføring og formidling av Knut Hamsuns arbeidsbibliotek i Dikterstuen på Nørholm i Grimstad. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet av fylkesutvalget her.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 3. september 2019. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, mobil 997 45 652, jon-olav.strand@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

HØRING NOU2019:12 LÆREKRAFTIG UTVIKLING-LIVSLANG LÆRING FOR OMSTILLING OG KONKURRANSEEVNE
Fylkesutvalget slutter seg til høringsuttalelsene slik de framkommer i kapittel 5 av saksframlegget.

Bakgrunnen er etter- og videreutdanningsutvalget som ble satt ned 2. mars 2018 med det formål å vurdere behovet for etterutdanning, og hvorvidt utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets etterspørsel etter fleksible løsninger for kompetansehevingstiltak. De skulle i tillegg undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og i hvilken grad den enkelte har gode nok muligheter for å omskolere seg for å best kunne møte samfunnets behov.

Utvalget har nå levert sin rapport og foreslår en rekke tiltak som har til hensikt å bedre den enkeltes mulighet til å lære gjennom hele yrkeskarrieren.

Ass. fylkesutdanningssjef Halvard Berg, mobil 488 91 433, Halvard.Berg@austagderfk.no


DIKTERSTUEN NØRHOLM - SØKNAD OM TILSKUDD
Fylkesutvalget bevilget 300 000 kroner i støtte til istandsetting, tilbakeføring og formidling av Knut Hamsuns arbeidsbibliotek i Dikterstuen på Nørholm i Grimstad.

Beløpet belastes RUP Aust-Agder, udisponert ramme.

Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert i henhold til budsjettskisse før igangsettelse og at Kulturdepartementet bidrar med minimum 1 million kroner.

Det er en forutsetning at Grimstad kommune bevilger 200 000 kroner til prosjektet.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


FORSLAG TIL REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET TIL HEIPLANEN
Forslag til handlingsprogram 2020-2024 for Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen) blir sendt på høring med høringsfrist 15. oktober 2019.

Handlingsprogrammet til Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen) skal revideres. Det er utarbeidet et forslag til handlingsprogram for perioden 2020-2024, og det er gjort en vurdering av gjennomføringa av handlingsprogrammet 2015-2018. Forslag til nytt handlingsprogram skal på høring før det blir lagt frem for endelig behandling i fylkestingene.

Kontakt: Seksjonsleder Anita Henriksen i plan- og naturseksjonen, tlf 37 01 73 11, anita.henriksen@austagderfk.no


ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN - HØRINGSUTTALELSE
Fylkesutvalget anbefaler endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 slik at det opprettes 5 forvaltningsregioner for rovvilt hvor Agder inngår i «region Sørlandet» sammen med Vestfold og Telemark.

Fylkesutvalget ønsker dessuten at «Region Sørlandet» benevnes «Region sør».

Kontakt: Seksjonsleder Anita Henriksen i plan- og naturseksjonen, tlf 37 01 73 11, anita.henriksen@austagderfk.no


HAVFRUE LANDING PARTY
Fylkesutvalget tar meldingen til etterretning.

Etter fullmakt har næringssjefen fattet følgende vedtak: «Aust-Agder fylkeskommune bevilger Bulk Infrastructure AS et tilskudd på inntil kr 40 000 til Havfrue Landing Party». Arrangementet avholdes 30.november 2019 for å markere ferdigstillelsen av den transatlantiske fiberkabelen mellom USA og Norge.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

Sak som ble utsatt:
PS 19/71 19/2839 Tilskuddsmidler for oppfølging av LIM-planen i kommunene 2019 - innstilling