Fylkesutvalgets vedtak 25. juni 2019

Fylkesutvalget godkjente forprosjektet for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. Samlet brutto investeringsramme for fylkeskommunens byggeprosjekt settes til 315,2 mill. kroner. Fylkesutvalget vedtok også å igangsette prosjektet fv 418 – 76 Sunde, skoleveg, innenfor en kostnadsramme på 13 mill. kroner. Fylkesutvalget bevilget videre 380 000 kroner i 2019 til prosjektet «TRE på Agder» til prosjekteier Agder Tresenter. Fylkesutvalget bevilget i tillegg 290 000 kroner til etablering av Norwegian Smart Care Clusters avdeling i Agder i 2019.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 25. juni 2019. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

NY FAGSKOLE OG TANNKLINIKK I GRIMSTAD - GODKJENNING AV FORPROSJEKT
Fylkesutvalget godkjente forprosjektet for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. Samlet brutto investeringsramme for fylkeskommunens byggeprosjekt settes til 315,2 mill. kroner.

I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til inventar for fagskolen og kunstnerisk utsmykking.

Det inngås en NS 8407 totalentreprisekontrakt med Consto AS for bygging av ny fagskolen og tannklinikk i Grimstad. Utomhusarealer inngår i kontrakten.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å godkjenne utløsning av opsjon for tannklinikklokaler med kostnad oppad begrenset til 6,5 mill. kroner dersom fellesnemnda vedtar å lokalisere forskning/fagutvikling og spesialisttann-helsetjenester til Grimstad. Beløpet innarbeides i økonomiplan og budsjett for Agder fylkeskommune.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FOR PROSJEKT FV 418 - 76 SUNDE, SKOLEVEG
Prosjektet fv 418 – 76 Sunde, skoleveg, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 13 mill. kroner inkludert mva.

Prosjektet finansieres med overskytende bompenger fra Aust-Agderpakken.

Av hensyn til fremdriften i prosjektet og konsekvens for skolen som har oppstart i august, anbefaler fylkesrådmannen at fylkesutvalget behandler saken etter kommunelovens § 13, «hasteparagrafen» og at saken forelegges fylkestinget som melding.

De økonomiske konsekvensene innarbeides i rapport for 2. tertial og økonomiplan for Agder fylkeskommune 2020 – 2023.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


TILSKUDD TIL ETABLERING AV NÆRINGSKLYNGEN "TRE PÅ AGDER" 2019 - 2021
Aust-Agder fylkeskommune bevilger 380 000 kroner i 2019 til prosjektet «TRE på Agder» til prosjekteier Agder Tresenter iht. søknad.

Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og at Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 420 000 kroner i 2019. Bevilgingen dekkes av RUP Aust-Agder, udisponert ramme. Det forutsettes at videreføring av prosjektet innarbeides i økonomiplanen 2020-2023 for Agder fylkeskommune.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV NORWEGIAN SMART CARE CLUSTERS AVDELING I AGDER
Fylkesutvalget bevilger 290 000 kroner til etablering av Norwegian Smart Care Clusters avdeling i Agder i 2019.

Bevilgningen belastes RUP Aust-Agder, udisponert ramme. Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 485 000 kroner til satsingen. En mulig videreføring bør vurderes i forbindelse med økonomiplan for Agder fylkeskommune 2020-2023.

Smart Care Cluster, etablert i Stavanger-regionen, er en klyngesatsing som går på verdiskaping i næringslivet innenfor helseteknologi. NSCC avdeling Agder vil i tett samarbeid med Digin og I4Helse kunne være en katalysator for både lokalt og nasjonalt næringsliv inn i regionen.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


INNSPILL - JUSTERING AV VILKÅR OM KONSESJONSKRAFT SIRA-KVINA OG OVERFØRING AV KNABEÅNA OG SOLLIÅNA TIL HOMSTØLVATN
Fylkesutvalget i Aust-Agder anmoder Olje- og Energidepartementet (OED) om å beholde gjeldende prisvilkår for konsesjonskraft i Sira-Kvina-anleggene.

Fylkesutvalget ber også OED vurdere om det er rettslig adgang til å endre prisvilkåret i Sira-Kvina, og eventuelt om en slik endring vil være rimelig.

Aust-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra Olje- og energidepartementet (OED) vedrørende Norges Vassdrag og Energidirektorats endring av ordlyden i konsesjonskraftvilkåret i forbindelse med revisjonen av vilkår om konsesjonskraft Sira-Kvina og overføring av Knabenåna og Solliåna til Holmstølvannet.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 19/59 18/4515 Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Grimstad kommune 2019-2031
PS 19/60 17/3365 Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Birkenes kommune 2019-2031. Ny førstegangsbehandling - innsigelse.
PS 19/61 18/5496 Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Risør kommune
PS 19/62 19/4012 Søknad om samtykke til å fravike regional planbestemmelse om senterstruktur og handel, Krøgenes i Arendal kommune
PS 19/63 17/8825 Detaljregulering for Brennvika på Borøya i Tvedestrand kommune - Meklingsresultat og frafallelse av innsigelse
PS 19/67 16/2111 Valg i fylkesutvalget
19/17 18/6420 Tildeling av tilskuddsmidler til friluftslivstiltak 2019
19/18 17/10121 Status for arbeidet med landsfestival for Ung kultur møtes (UKM) på Hove i 2020