Fylkestingets vedtak 30. april 2019

Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2018 og tar årsrapporten for 2018 til etterretning. Videre vedtok fylkestinget forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune. Fylkestinget vedtok som et tilleggspunkt i § 5 «Bestemmelser knyttet til atferd» at «Du som er elev bruker ikke mobiltelefon eller andre elektroniske enheter uten avtale med lærer». Fylkestinget oppretter en losordning for ungdom som skal styrke samhandlingen mellom kommunene, NAV og fylkeskommunen, og bidra til økt motivasjon og livsmestring for ungdom med svært høy risiko for utenforskap. Forutsatt at tilskuddsordningen for å redusere bompengetakstene med 10 prosent videreføres, godkjenner fylkestinget de foreslåtte takstene for E18 Tvedestrand-Arendal i takstgruppe 1 på henholdsvis 30 kr på E18 ved Mørland, og 14 kr på E18 ved Stølen. Det gis 20 prosent brikkerabatt i takstgruppe 1.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 30. april 2019. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, mobil 997 45 652 / jon-olav.strand@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2018
Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2018 og tar årsrapporten for 2018 til etterretning.

Overskuddet for 2018 avsettes til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer som følger av dette.

Tidligere vedtatte låneopptak på til sammen 58 243 000 kroner som ikke er gjennomført i 2018 gjøres i 2019. Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2018 på 18 665 000 kroner dekkes ved dette.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018
Den fremlagte tilstandsrapporten for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2018 tas til etterretning.

Følgende sentrale fokusområder utpeker seg i tilstandsrapporten og legges til grunn for det videre kvalitetsutviklingsarbeidet: - Økt gjennomføring med fokus på tett og systematisk oppfølging av elever. - Videre satsing på det psykososiale læringsmiljøet i opplæringen med nulltoleranse for mobbing på skoler og i lærebedrifter. - Forbedring av elevenes læringsutbytte gjennom økt fokus på elevenes læringsmotivasjon og kompetanseheving for lærerne.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


HELHETLIG PLAN FOR GJENNOMFØRING OG KVALITET 2019
Helhetlig plan for økt gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring 2019 legges til grunn for arbeidet i 2019.

Fylkesrådmannen har fulgt opp fjorårets plan med en ny for 2019. Planen baserer seg på de skoleeierbaserte kvalitets- og resultatmålene i Økonomiplan 2019-2022, og er koordinert med Tilstandsrapport 2018. Planen inneholder en oversikt over gjeldende kvalitetsdokumenter i sektoren, status for målene samt oversikt over tiltak.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


GJENBRUK AV BYGNINGSMASSEN PÅ HOLT
Fylkestinget vedtar å avsette 4 610 000 kroner (inkl. mva.) til rivning av bygninger det ikke lenger er behov for og til ombygging og opprustning av gjenværende bygningsmasse ved gården på Holt.

Midlene tas fra byggeprosjektet for ny videregående skole i Tvedestrand.

Kontakt: Fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen, 928 51 243 / kai.valthyr-hansen@austagderfk.no


FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I AGDER FYLKESKOMMUNE
Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune vedtas. Fylkestinget vedtok som et tilleggspunkt i § 5 «Bestemmelser knyttet til atferd» at «Du som er elev bruker ikke mobiltelefon eller andre elektroniske enheter uten avtale med lærer».

Reglementet gjelder for elever i fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder fylkeskommune i perioden 1. august 2019 til 31. desember 2019, deretter for elever i Agder fylkeskommune.

Fylkestinget vedtok å oversende punkt 5h, «Du som elev bruker ikke skolen til å fremme kommersielle, livssynsmessige, ideologiske eller politiske interesser, uten etter avtale med rektor» til administrasjonen for videre bearbeiding.

Fylkestinget vedtok også å legge til et nytt punkt 5f: «Du som elev bruker ikke mobiltelefon eller andre elektroniske enheter uten avtale med lærer.»

Punkt 5f i forslaget fra fylkesrådmannen blir dermed nytt punkt 5e og de resterende punktene forskyves på samme vis.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


ETABLERING AV EN LOSORDNING FOR UNGDOM
Fylkestinget oppretter en losordning for ungdom. Losordningen skal styrke samhandlingen mellom kommunene, NAV og fylkeskommunen, og bidra til økt motivasjon og livsmestring for ungdom med svært høy risiko for utenforskap.

Det opprettes en stillingshjemmel som rådgiver knyttet til losordningen. Det forutsettes at denne stillingen kan dekkes innenfor eksisterende rammer i 2019.

De økonomiske konsekvensene fra 2020 forutsettes innarbeidet i økonomiplan 2020-2023 for Agder fylkeskommune.

Navnet på ordningen skal heretter skrives med små bokstaver og uten bindestrek, altså slik: losordningen.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


TAKSTVEDTAK OG BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR E18 TVEDESTRAND-ARENDAL.
Forutsatt at tilskuddsordningen for å redusere bompengetakstene med 10% videreføres, godkjenner fylkestinget de foreslåtte takstene i takstgruppe 1 på henholdsvis E18 Mørland kr 30, og Stølen kr 14, og de foreslåtte takstene i takstgruppe 2 på henholdsvis E18 Mørland kr 75, og Stølen kr 35. Det gis 20 pst. brikkerabatt i takstgruppe 1. Fylkestinget vedtok også at det innføres betaling for nullutslippskjøretøy med 50 pst. rabatt av takstgruppe 1 og 100 pst. rabatt av takstgruppe 2.

Fylkestinget slutter seg til forslaget om å legge til grunn en gjennomsnittstakst for bompengeprosjektet E18 Tvedestrand–Arendal, før tilskudd, på kr 25,20 (2019-priser). Fylkestinget vedtok grunntakstene i takstgruppe 1 på henholdsvis E18 Mørland kr 33, og Stølen kr 15. Fylkestinget vedtok videre at de foreslåtte takstene i takstgruppe 2 på henholdsvis E18 Mørland kr 82,5, og Stølen kr 37,5 godkjennes. Kjøretøyer i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 pst. rabatt. Øvrige kjøretøyer får ingen rabatt.

Forutsatt at tilskuddsordningen for å redusere bompengetakstene med 10% videreføres, slutter fylkestinget seg til forslaget om å legge til grunn en gjennomsnittstakst for bompengeprosjektet E18 Tvedestrand – Arendal, etter tilskudd, på kr 22,68 (2019-priser). Fylkestinget vedtok grunntakstene i takstgruppe 1 på henholdsvis E18 Mørland kr 30, og Stølen kr 14. Fylkestinget vedtok videre at de foreslåtte takstene i takstgruppe 2 på henholdsvis E18 Mørland kr 75, og Stølen kr 35 godkjennes. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 pst. rabatt. Øvrige kjøretøyer får ingen rabatt.

Aust-Agder fylkesting slutter seg til at det innføres betaling av bompenger for nullutslippskjøretøy i prosjektet E18 Tvedestrand–Arendal. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikkeavtale skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2 (100% rabatt av ordinær takst).

Granavolden-plattformen legger opp til en ytterligere reduksjon av nivået for innkreving av bompenger med økte statlige tilskudd. Fylkestinget forventer at disse midlene og eventuelt andre midler også kommer prosjektet E18 Arendal-Tvedestrand til gode.   Når øvrige strekninger på E-18 gjennom fylket er ferdig utbygd, forutsetter fylkestinget at det ses på den totale bompengebelastningen og samordning av takster over større strekninger.   Fylkestinget mener staten bør overta garantiansvaret for kommende riksvegprosjekter.

Bakgrunnen for saken er at Statens vegvesen som takstmyndighet har lagt frem forslag til bompengetakster for strekningen E18 Tvedestrand – Arendal, som åpnes for trafikk 2. juli 2019. Strekningen vil få to innkrevingspunkter.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


PRINSIPPAVKLARINGER FOR PROSJEKT UTSLIPPSFRI BÅTTRANSPORT I ARENDAL INDRE HAVN
I tråd med inngått intensjonsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune gjennomføres et forprosjekt som grunnlag for anbudsprosess for universelt utformet og utslippsfri båttransport mellom Tyholmen, Kolbjørnsvik og Skilsø, og med kapasitet til å kunne frekventere Marisberg/Vindholmen, med sikte på operativ drift fra senest august 2022.

Som del av forprosjektet gjennomføres en dialog med aktuelle leverandører for å avklare mulige løsninger på funksjons- og ytelseskrav.

Etter en driftsperiode på 2-3 år evalueres tilbudet, og det skal vurderes om det er grunnlag for en videreutvikling og utvidelse av tilbudet.

Aust-Agder fylkeskommune skal raskest mulig endre busstilbudet slik at det kan korrespondere med fergene på Tromøy og Hisøy.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 19/21 19/2674 Tilpasset fagopplæring for voksne minoritetsspråklige elever
PS 19/22 19/2856 Avklaring vedr. ny fagskole og tannklinikk i Grimstad.
PS 19/23 19/609 Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven
PS 19/26 19/355 Avsluttet byggeregnskap fv 420 Biesletta, sykkelfelt og fortau
PS 19/27 19/357 Avsluttet byggeregnskap fv 402 Storemyr - Birkeland, gang- og sykkelveg
PS 19/28 18/4834 Oppstartsmelding prosjekt fv 402 Skjerpe bru, ny bru
PS 19/29 18/4833 Revidert oppstartsmelding fv 409 Holtet - Skudereis, gang- og sykkelveg
PS 19/30 18/2208 Revidert oppstartsmelding fv 156 Stien Bru, Froland
PS 19/31 19/354 Avsluttet prosjektregnskap for tre byggeprosjekter
PS 19/32 18/6176 Endring av samarbeidsavtale mellom Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/33 18/6173 Endring av samarbeidsavtale mellom Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/34 18/6172 Endring av samarbeidsavtale mellom Lillesand kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/35 18/6174 Forslag til samarbeidsavtale mellom Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/36 17/2132 Endring av samarbeidsavtale med Vegårshei kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/37 16/3229 Nasjonal transportplan NTP 2022-2033 - Innspill om hovedutfordringer
PS 19/38 18/6168 Ny behandling av samarbeidsavtale mellom Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune
19/2 16/6145 Årsmelding 2018 Aust-Agder kontrollutvalg
19/3 16/1872 Status for fylkeskommunens oppfølging i 2018 av "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold" (LIM-planen)
19/4 18/4647 Rapport fra Agders internasjonale styringsgruppe