Fylkestingets vedtak 22. oktober

Fylkestinget tok tertialrapporten til etterretning. Videre la fylkestinget en utredning til grunn for det videre arbeidet med samlokalisering av de to avdelingene ved Arendal videregående skole i sentrum av Arendal og gikk inn for at samlokaliseringen gjennomføres på Tyholmen. Fylkestinget sluttet seg også til forslaget til funksjons- og romprogram for en helhetlig opprustning og samlokalisering av tilbudene ved Lillesand videregående skole.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 22. oktober 2019. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor protokoll også legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2019
Fylkestinget tok tertialrapporten til etterretning.

Det foretas endringer i driftsbudsjettet i tråd med innstilling fra fylkesutvalget med følgende endring: Det bevilges 1.8 millioner til videre utvikling av studietilbudet ved Setesdal folkehøgskule. Det tas 1 millioner fra ubundne RUP midler og 800.000 fra fylkestingets disposisjonskonto.

Det opprettes følgende stillinger:
- 0,3 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Setesdal vidaregåande skule
- 0,42 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Tvedestrand videregående skole

Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre opp pensjonspremien til KLP og SPK for 2019 mot disposisjonsfond.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre budsjettmessige endringer vedrørende lå til videre utlån.

Fylkesutvalget får fullmakt til å bevilge midler til pilotprosjekt for ungdom ved bruk av disposisjonsfond.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte opsjon om toårig forlengelse av avtalen med Sørlandets maritime og å undertegne avtalen.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale med Rogaland Taxi om bruk av opsjon for administrasjon av TT-ordningen.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


SAMLOKALISERING AV ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - EN MULIGHETSSTUDIE
Fylkestinget legger utredningen fra arbeidsgruppen til grunn for det videre arbeidet med samlokalisering av de to avdelingene ved Arendal videregående skole i sentrum av Arendal og går inn for at samlokaliseringa gjennomføres på Tyholmen.

Fylkestinget tilrår at det benyttes arkitektkonkurranse i den videre planleggingsprosessen for å få fram konkrete arkitektoniske løsninger og uttrykk som ivaretar både arealbehov og kulturminneverninteresser på en god måte.

Det tas sikte på at en ny samlokalisert skole bør stå ferdig i 2030.

Saka oversendes Agder fylkeskommune for videre oppfølging.

Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


FUNKSJONS- OG ROMPROGRAM FOR LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til funksjons- og romprogram for en helhetlig opprustning og samlokalisering av tilbuda ved Lillesand videregående skole.

Eksisterende bygningsmasse beholdes, men krava gitt i funksjons- og romprogrammet skal være førende for hvordan endelig løsning utformes. Dette vil innebære lettere rehabilitering, totalrehabilitering og nybygg. Arbeidene gjøres innenfor en arealramme på 11 069 m² inkludert garasje og kaldtlager.

Brutto investeringsramme anslås til 331 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking. Investeringsramma innarbeides i kommende økonomiplaner.

Saka oversendes Agder fylkeskommune for videre oppfølging.

Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE, RISØR KOMMUNE OG NYE VEIER AS, E18 DØRDAL - GRIMSTAD
Fylkestinget godkjenner samarbeidsavtalen mellom Aust-Agder fylkeskommune, Risør kommune og Nye Veier AS.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Aust-Agder fylkeskommune, Risør kommune og Nye Veier AS i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for ny E18 gjennom kommunen. Målet er å legge til rette for at ulempene kommunen vil få som følge av trasevalget for ny E18 kan reduseres og at kommunen kan få best mulig nytte av ny E18 ved å kunne ta del i et større felles bo- og arbeidsmarked.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


ANBUD FOR BÅTTRANSPORTEN I ARENDAL INDRE HAVN
Anbud for båttransporten i Arendal indre havn igangsettes med utgangspunkt i et rutetilbud som kan kjøres med en utslippsfri båt. I anbudsgrunnlaget innarbeides det opsjon på en ekstra båt og pris for et driftsopplegg basert på to båter.

Anbud igangsettes med utgangspunkt i passasjerkapasitet og -tilbud som minst tilsvarer dagens. Oppstart vil være august 2022.

Fylkestinget ber om å få fremlagt egen sak hvor bruk av opsjonen vurderes.

I alternativet med en båt skal det for å begrense kostnadene vurderes ulike måter å ivareta behovet for reservemateriell på.

Før fergeanbudet lyses ut, må utforming og plassering av fergeleier være avklart.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utforme anbudsgrunnlaget og lyse ut anbudet.

Det forutsettes at likelydende vedtak gjøres i Arendal bystyre.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


REGIONPLAN AGDER 2030 - KOORDINERING AV VEDTAK OG ENDELIG BEHANDLING
Fylkestinget vedtar endringene i Regionplan Agder 2030 som de fremkommer i denne saken.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


ERKLÆRING VEDRØRENDE KLIMAKRISE I AUST-AGDER
Fylkestinget støtter engasjementet for klimaet, og deler erkjennelsen om at det foreligger en global klimakrise og erkjenner vårt ansvar.

Fylkestinget merker seg initiativets krav om snarlig handling og viser til Regionplan Agder 2030. Planens hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Klimagassutslippene i Agder skal reduseres med minst 45 % innen 2030 i henhold til denne planen. Gjennom handlingsprogrammet til planen som skal vedtas i 2020, vil en prioritere tiltak for å nå planens målsettinger.

Fylkestinget mener en gjennom Regionplan Agder 2030 og med kommende handlingsprogram, har et godt planverk for å kunne gjøre gode prioriteringer av tiltak for at Agder skal utvikle seg til en miljømessig, sosial og bærekraftig region.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
• Avtale med Nye Veier as om overtakelse av fylkesveganlegg • Driftskontrakter for områdene "Arendal øst" og "Arendal indre" • Innstramming av bruk av bom på sideveg - høring • Nasjonal ramme for vindkraft, høringsuttalelse • Høringsuttalelse til "Utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plasholdig løst fyllmateriale • Høring av forslag til "Forskrift om de regionale forskningsfondene" • Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2018 • Avvikling av Fylkeshuset AS • Etteroppgjør Sira-Kvina - prioritering av satsningsområde • Losordning for ungdom - status per september 2019 • Melding for prosjekt fv 418 - 76 Sunde, skoleveg • Etablering av næringsklyngen "Tre på Agder" • Årsberetning og årsregnskap 2018 for Aust-Agder Næringsselskap AS • Årsberetning m/ regnskap 2018 - Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder - OFA • Årsmelding og årsregnskap 2018 for Konsesjonskraft IKS • Bompengeselskapet Ferde AS. Årsrapport 2018 og eierrapportering 2/19. • Elev- og lærlingombudet og mobbeombudet - årsmeldinger for 2018/2019 • Årsmelding Aust-Agder elev- og lærlingråd 2018/2019