Fylkestingets vedtak 18.juni 2019

Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning med enkelte endringer. Videre vedtok fylkestinget Regionplan Agder 2030 med enkelte tilleggspunkter. Fylkestinget vedtok også at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Fylkestinget legger til grunn at Agder fylkeskommune i 2022 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 mill. kroner (2022-kroner). Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren.

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris 2019 tildeles Eystein Greibrokk. Les mer om dette i egen pressemelding her.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 18. juni 2019. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019
Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning med enkelte endringer.

Det gjøres endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet i tråd med saksfremlegget.

Disponeringen av konsesjonskraftmidler fra Sira Kvina foretas av fylkestinget i Aust-Agder innen 31/12 - 2019. Eventuelle avvik knyttet til beløp og faktisk utbetaling justeres opp mot fremtidige konsesjonskraftinntekter.

Fylkestinget vedtok i tillegg:

Vedtak i Aust-Agder fylkesting, sak 18/75 i økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 følges opp med følgende tillegg:
1. Fra høsten 2019 settes det i gang et tilbud for ungdom mellom 16-25 år som har droppet ut av opplæringsløpet. I første omgang igangsettes et pilotprosjekt for 10 ungdommer som de videregående skolene mener har behov for et praksisnært tilbud med tett oppfølging. Prosjektet er I samarbeid med våre arbeidsmarkedsbedrifter Avigo/Durapart I første omgang. Det rapporteres til fylkesutvalget sitt møte 5. november 2019 på framdrift i prosjektet.

Det bevilges inntil 1 million til oppstart av prosjektets første år. Videre drift innarbeides i økonomiplan 2020/23.

2. Fra høsten 2019 opprettes det en digital skolehelsetjeneste som skal jobbe for å fremme god psykisk helse for elever og lærlinger i videregående skole. Det er fortsatt viktig med helsesykepleiere tilstede på skolen hver dag, men for lærlinger, elever ute i praksis og andre kan det være vanskelig å få kontakt med helsesykepleier fordi de selv ikke er på skolen. Andre kvier seg for å ta kontakt da de opplever at «alle» ser at de går dit. I første omgang prøves digital skolehelsetjeneste ut på SnapChat ved en av våre videregående skoler. Det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra pilotskolen og kommunen med kompetanse innen skolehelsetjeneste og IT. Ungdom skal være representert i gruppa. I november 2019 gis en tilbakemelding på hvordan prosjektet har kommet i gang.

Det bevilges 350 000 til digital skolehelsetjeneste til oppstart. Videre drift innarbeides I økonomiplan 2020/23

3. Aust-Agder fylkesting vedtok i sak 18/32 å opprette en ordning av typen Lindesneslosen fra skoleåret 2019/2020 som innebærer at det opprettes en stilling ved Kompetanse Aust-Agder. Det bes om rapport i oktober 2019 hvordan los-tiltaket fungerer, hvor mange elever som er tilknyttet tiltaket og erfaring med samarbeid med kommunen elevene bor i. Dette tiltaket er lansert som et av flere mulige tiltak i Veikart for levekår, og det bes om rapportering knyttet til metodikk og synergi av satsinger som kommunene ønsker å gjøre.

Fylkestinget bevilger også 150 000 kroner i støtte til Tvedestrand badepark. Bevilgningen dekkes av avsetningen til fylkestingets disposisjon. Videre støtte vurderes i ordinær budsjettbehandling.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


REGIONPLAN AGDER 2030
Fylkestinget vedtar Regionplan Agder 2030 i henhold til plan- og bygningslovens § 8-4.

Arbeidet med handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 settes i gang i andre halvår 2019. Handlingsprogrammet legges frem for behandling i det nye fylkestinget for Agder fylkeskommune våren 2020.

I tillegg ble følgende nye punkter til Regionplan Agder 2030 vedtatt – etter innspill fra fellesnemda samlet og bearbeidet av fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder.

Tillegg av mål til attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter (side 10-11) • Ha en arealplanlegging som tar hensyn til at infrastruktur og mulighetene for kollektivtrafikk er ulik i distrikter og byer.

Tillegg av mål til verdiskaping og bærekraft (s.14-15): • Videreføre satsingen på distriktene i Agder ved bruk av konsesjonskraftmidler. • Bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt i forhold til seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer.

Tillegg av mål til utdanningskapitlet (s. 18-19): • Agder har en sterk internasjonal orientering i undervisningen på alle nivå. Elever, lærlinger, studenter og lærere får tilbud om deltakelse i internasjonale utvekslingsordninger • En skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene alle skoledager, også digitalt. • En skolehelsetjeneste som har en likeverdig vurdering av psykisk og fysisk helse.

Tillegg av mål til transport og kommunikasjon (s. 22-23): • Sikre nasjonale og internasjonale transportforbindelser med god tilkobling til EUs hovedtransportnettverk gjennom Jyllandskorridoren. • Arbeide aktivt for videreutvikle dagens tilbud på jernbanen med sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og på sikt få realisert Sørvestbanen, en kystnær jernbane mellom Oslo og Stavanger.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


HELTHETLIG OG LANGSIKTIG LEVEKÅRSSATSING - DISPONERING AV AVSATTE MIDLER
De avsatte tre millioner kroner i Aust-Agder fylkeskommunes budsjett 2019 brukes til å understøtte gjennomføring av en helthetlig og langsiktig levekårssatsning i Agder.

Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune avsetter fem millioner.

Samlet skal midlene fra både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune disponeres på følgende måte:
a) 4 mill. kroner lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som iverksetter tiltak som bidrar til å bedre levekårene.
b) 1 mill. kroner lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som ønsker å ta i bruk Agderlos.
c) 1 mill. kroner lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som ønsker å ta i bruk skolene som nærmiljøsenter.
d) 0,5 mill. kroner lyses ut til videregående skoler som iverksetter «Åpen skole» etter skoletid.
e) 1,5 mill. kroner avsettes til ulike pilotprosjekter.

Tiltak som involverer flere kommuner og samarbeid prioriteres ved tildeling av tilskudd. Det forutsettes at kommunene bidrar med 50 % egenandel.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å behandle og tildele søknadene. Fylkestingene orienteres når tildeling er gjort.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR ARENDALSREGIONEN - SLUTTBEHANDLING
Forslaget til Regional areal- og transportplan for arendalsregionen, datert 9.10.18, vedtas med følgende tillegg:

Det forutsettes at normer og retningslinjer som er foreslått for arealplanlegging kan bli gjenstand for kommunal tilpasning i kommuneplanen, både i arealdel og samfunnsdel. Dette vil skje i dialog med regionale sektormyndigheter i fremtidige planprosesser.

Lokal tilpasning og detaljering av ATP-planens retningslinjer må foretas i samråd med regionale sektormyndigheter og fylkeskommunen innenfor rammene av formålet med denne regionale planen.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


REGIONENS ÅRLIGE DRIFTSTILSKUDD TIL SØRLANDETS KUNSTMUSEUM/KUNSTSILO FRA 2020
Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.

Fylkestinget legger til grunn at Agder fylkeskommune i 2022 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 mill. kroner (2022-kroner). Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren.

Det forutsettes at Agder fylkeskommune yter sin andel av det regionale driftstilskuddet i samsvar med saksutredningen.

Fylkestinget godkjenner vedlagte utkast til avtale med Kristiansand kommune om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 2020.

Fylkestinget forutsetter at det blir en tilsvarende økning i støtte til frivillig arbeid / kulturtilbud i andre deler av Agder.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 19/43 19/3872 Gjennomføring av delprosjekter i forbindelse med bygging av Ny E18, Tvedestrand - Arendal. Avtale Med Nye Veier as.
PS 19/44 19/3766 Hjem-jobb-hjem i Aust-Agder
PS 19/45 18/4302 Revidert oppstartsmelding fv 409 Krøgenes - Tromøybrua
PS 19/46 18/6170 Ny behandling av forslag til samarbeidsavtale mellom Bygland kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/47 19/3950 Klimaregnskap 2018
PS 19/49 19/3845 Satsing på bygningsvernsenter i Agder 2020
PS 19/50 19/226 Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS - invitasjon til deltakelse i emisjon
PS 19/51 18/4274 Rapport selskapskontroll Vigo IKS
PS 19/52 16/3826 Søknad om permisjon fra fylkestinget - Marcel-Pierre Traeet
19/5 19/4043 Vurdering av prosjekter finansiert av Regionale forskningsfond Agder
19/6 17/152 Forskningsmobilisering Agder - status 2019
19/7 19/4043 Årsrapport 2018 for RFF Agder
19/8 16/2602 Aust-Agder museum og arkiv IKS - Regnskap og årsmelding for 2018
19/9 16/8407 Årsrapport 2018 - Agder Kollektivtrafikk AS 19/10 19/3877 Årsmelding NDLA 2018 19/11 19/3879 Årsmelding fra Vigo IKS 2018
19/12 19/3956 Årsrapport 2018 - Agder Arbeidsmiljø IKS
19/13 19/4001 IKT-Agder - Årsmelding og revisorberetning 2018
19/14 17/9786 Brukerpanel for Agder - årsmelding 2018
19/15 19/195 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2018
19/16 19/201 Kontaktforum for brukermedvirkning, årsmelding 2018
I 19/1 16/3302 Interpellasjon om finansiering etter vedtak i Arendal bystyre