Fylkestingets vedtak 12. februar 2019

Fylkestinget mener det er svært uheldig at nytt inntektssystem for fylkeskommunene skal forseres og settes i verk samtidig som mange fylker skal slås sammen og bygge nye organisasjoner. Det er ikke akseptabelt at Agder fylkeskommune, som en av få frivillige sammenslåinger, risikerer å miste 130 millioner med de nye kriteriene. Videre aksepterer fylkestinget at sikringsbestemmelsen er tilfredsstilt ved den vedtatte løsningen for lokalisering av arbeidsplasser i Arendal. På fylkestingets møte ble også Rykene skole tildelt Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing for 2018. – Dette er enormt inspirerende for det arbeidet vi jobber med hver eneste dag, sa rektor Linda Fagermo Hjørnevik under tildelingen.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 12. februar 2019. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Les pressemelding her om Rykene skole som er tildelt Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing for 2018.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

IKT AGDER - ENDRING AV SELSKAPSFORM OG UTVIDELSE
Fylkestinget slutter seg til at IKT Agder endrer selskapsform fra § 27 selskap etter kommuneloven til Interkommunalt selskap etter IKS-loven med utvidelse med Vest- Agder fylkeskommune og Vennesla kommune som nye eiere.

Fra 1. januar 2020 overtar Agder fylkeskommune eierandelen til Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Forslag til selskapsavtale for IKT Agder IKS vedtas.

Overgangen fra § 27 selskap etter kommuneloven til IKS er en virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter og plikter overføres til IKT Agder IKS, og det utarbeides nye arbeidsavtaler. IKT Agder § 27 selskap oppløses når IKT Agder IKS er etablert og eventuelle fordringer og forpliktelser overføres til det nye selskapet.

Kontakt: Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


SESONGBASE FOR LUFTAMBULANSETJENESTE PÅ HOVDEN
Luftambulansetjenesten representerer en svært viktig del av den akuttmedisinske behandlingskjeden, og bør videreutvikles. Indre Agder har dårlig dekning for denne viktige tjenesten.

Fylkestinget mener det bør etableres et sesongbaseprosjekt i en treårs periode. Et bemannet luftambulansehelikopter bør stasjoneres på Hovden i vintersesongen. Vinterbasen på Hovden kan eventuelt kombineres med en sommerbase, der det er store sesongsvingninger. Prosjektet vil gi grunnlag for vurderinger av nytte i forhold til kostnader for et konsept der en flytter tjenesten i tråd med sesongvariabel mobilitet i befolkning, og også gi bedre grunnlag for beslutning om permanente løsninger.

En base på Hovden har god plassering med tanke på å forsterke tjenesten. Både fastboende og turister i øvre deler av Setesdal, øvre deler av Telemark og indre deler av Rogaland vil få en betydelig forbedring i det akuttmedisinske tilbudet. En base på Hovden vil dessuten kunne gi avlastning og derved bedre beredskap til flere av de etablerte basene, og kan også brukes i viktig transport mellom sykehus. I tillegg kan det aktuelle helikopteret brukes som viktig støtte i søk og redningstjeneste.

Fylkestinget vil invitere helseforetakene og Stiftelsen Norsk Luftambulanse til felles dialog, og be disse om å stille seg positive til prosjektet.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


INVESTERING I ENERGIREDUSERENDE TILTAK VED MOLAND PARK BUSSANLEGG OG TILRETTELEGGING FOR INNFØRING AV EL-BUSSER
Fylkestinget vedtok å gjennomføre energireduserede tiltak ved Moland Park bussanlegg innenfor en kostnadsramme på 2,6 mill. kroner.

Kostnadene finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon på 520 000 kroner, Enovatilskudd på 154 000 kroner og låneopptak på 1 926 000 kroner. Lånet avdras over 10 år.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser og tilrettelegging av ladeinfrastruktur for å tilrettelegge for innføring av El-busser i Arendalsområdet. De økonomiske konsekvensene vil bli innarbeidet i forbindelse med tertialrapportering.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR FYLKESKOMMUNENE
Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse som beskrevet i saken med følgende tillegg:

a) Det er svært uheldig at nytt inntektssystem for fylkeskommunene skal forseres og settes i verk samtidig som mange fylker skal slås sammen og bygge nye organisasjoner. De nye kriteriene som foreslås skal være sammenslåingsnøytrale, men det ser ut til at flere fylkeskommuner som slår seg sammen, får en stor reduksjon i sine rammer. Det er ikke akseptabelt at Agder fylkeskommune, som en av få frivillige sammenslåinger, risikerer å miste 130 millioner med de nye kriteriene.

b) Det er kritikkverdig at det nye kriteriet «sysselsatt pr arbeidssted» i forhold til bevilgning til kollektivtransport ikke er utredet i forhold til utslag i områder med lav sysselsettingsandel og påvirkning av levekår.

c) Forslag til nye kriterier til buss/bane forsterker sentralisering, og gir områder med spredt bosetting mindre kollektivtilbud, alternativt press på andre deler av det fylkeskommunale tjenestetilbudet. Kriteriet «antall sysselsatte etter arbeidssted» fører til en reduksjon på 105,5 mill. kroner, en stor sum for en relativt liten region. Forslaget kan medføre en reduksjon av kollektivbudsjettet på opp mot en fjerdedel for den nye regionen. Dette er ikke god miljøpolitikk, distriktspolitikk eller sysselsettingspolitikk.

d) Forslag til nye kriterier for samferdsel har for stor vekt på innbyggertall, og for lite vekt på samlet antall kilometer fylkesvei som skal vedlikeholdes.

e) Fylkestinget vil også påpeke at manglende konsekvensutredninger skaper usikkerhet rundt det økonomiske fundamentet for de nye fylkeskommunene.

f) Ved en omlegging av inntektssystemet må en i større grad ta hensyn til fylkeskommunens utvidete samfunnsaktørrolle.

Fylkestinget mener at det er spesielt uheldig at nye fordelingskriterier gir store utslag ved omfordeling av ressurser mellom fylkene midt i en omstillingsprosess. Derfor anbefales modell 2 for tapskompensasjon i tillegg til overgangsordningen over fire år.

Fylkestinget forutsetter at ordningen med tapskompensasjon gjøres varig.

Fylkestinget forutsetter at de nye oppgavene som tilføres fylkeskommunene blir fullfinansiert.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


LOKALISERING AV ARBEIDSPLASSER I AGDER FYLKESKOMMUNE - OPPFØLGING AV SIKRINGSBESTEMMELSEN
Fylkestinget aksepterer at sikringsbestemmelsen er tilfredsstilt ved den vedtatte løsningen for lokalisering av arbeidsplasser i Arendal.

Kontakt: Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 19/1 16/320 Regionplan Agder 2020: Status for oppfølging i 2017-2018 og handlingsprogram for 2019
PS 19/3 19/226 Kjøp av aksjer i Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS
PS 19/7 16/11746 Høring om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
PS 19/8 17/2132 Forslag til ny samarbeidsavtale mellom Vegårshei kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/9 18/6168 Forslag til samarbeidsavtale mellom Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/10 18/6173 Forslag til samarbeidsavtale mellom Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune 
PS 19/11 18/6170 Forslag til samarbeidsavtale mellom Bygland kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/12 18/6172 Forslag til samarbeidsavtale mellom Lillesand kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 19/13 18/6169 Forslag til samarbeidsavtale mellom Bykle kommune og Aust-Agder fylkeskommune 
19/1 17/1753 Eierrapport fra Ferde AS - 2018-2