Elg og hjort i Aust-Agder 2019

Historisk dårlig bestandskondisjon for elg og en ujevnt fordelt trekkende hjortebestand i vekst stiller store krav til kommunene, viltlaga og jegerne.

NINA-forsker Erling Solberg beskriver jegerens sentrale rolle i elgforvaltningen for mer enn 100 deltakere under Viltsamlingen for Aust-  og Vest-Agder 14.mars 2019. Foto: Hans Fløystad

Utviklingen i elg- og hjortebestanden i Aust-Agder er analysert på grunnlag av det jegerne har sett og skutt under jakta sist høst. Dette er sett i sammenheng med trafikkulykker med vilt som er en stor samfunnskostnad, og avvirket mengde tømmer som sier noe om utviklingen i hjortedyras beitetilbud. Basert på dette er det gjort bestandsvurderinger og gitt faglige råd på fylkes- og kommunenivå.

Det ble felt 844 elg og 349 hjort i Aust-Agder i 2018. Det er om lag samme antall hjjort og 100 flere elg enn i 2017. Det antas at begge arter øker i antall. Lave slaktevekter og lite kalveobservasjoner tyder på at elgbestanden er i historisk dårlig forfatning. Den varme og tørre sommeren i fjor får delvis skylden for dette. Ut fra mål om en varig bedring i bestandskondisjon, anbefales en reduksjon av elgbestanden.

Hjortebestanden er i vekst, men siste års snøvinter kan ha bidratt til en knekk i bestanden i snørike strøk. Det forventes at bestanden vil vokse i årene som kommer og jegerne anbefales å holde oppe jakttrykket for å holde kontroll med bestandsveksten.

FAUN Rapport R007/2019 med kommunevise anbefalinger kan leses her.

Presentasjoner knyttet til foredragene på viltsamlingen finnes her.