Avlysning av konkurranse for bygging av fagskole og tannklinikk

Arendal, 5. november 2019: Aust-Agder fylkeskommune har besluttet å avlyse pågående konkurranse for bygging av fagskole og tannklinikk i Grimstad. Fylkeskommunen har foretatt en ny gjennomgang av tilbudene som ble mottatt i konkurransen, og funnet at det foreligger plikt til å avvise flere av tilbudene basert på tingrettens kjennelse. Fylkeskommunen vil innen kort tid kunngjøre en ny konkurranse.

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 5. november 2019 å avlyse konkurransen om bygging av ny fagskole og tannklinikk. Et mindretall i fylkesutvalget stemte for å anke kjennelsen om opprettholdelse av forføyningen fra tingretten til lagmannsretten.

Bakgrunn
Bakgrunnen for saken er en offentlig anskaffelse som Aust-Agder fylkeskommune har gjennomført med det formål å inngå en totalentreprisekontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. Fylkeskommunen tildelte kontrakt 7. juni 2019 til Consto AS.

Aust-Agder tingrett avsa 7. oktober 2019 kjennelse i sak hvor BRG Entreprenør AS hadde inngitt begjæring om midlertidig forføyning etter tildeling av kontrakt i konkurransen. BRG anførte i sin begjæring blant annet at Consto AS skulle ha vært avvist fra konkurransen. Tingretten ga BRG medhold i deres påstand om midlertidig forføyning. Dette under henvisning til at BRG har sannsynliggjort kravet om at tilbudet til Consto skulle vært avvist på grunn av vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget og vegnormalen til Grimstad kommune.

I tråd med anskaffelsesregelverket har fylkeskommunen plikt til å avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik. Basert på tingrettens kjennelse har fylkeskommunen gjennomgått samtlige tilbud, og kommet til at flere av tilbudene inneholder vesentlig avvik og at ingen av tilbyderne oppfyller kravene som følger av Grimstad kommunes vegnormal. Sistnevnte forhold har også vært medvirkende til at fylkeskommunen har besluttet å avlyse konkurransen.

Les sak fra 9. oktober 2019, «Kjennelse avsagt av Aust-Agder tingrett: BRG Entreprenør AS – Aust-Agder fylkeskommune», her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
- Fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no
- Fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen, 928 51 243 / kai.valthyr-hansen@austagderfk.no