Aust-Agder fylkeskommunes pris i 2019 for arbeid mot mobbing

Prisen deles ut til en skole som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing og for å bidra til en god og trygg skolehverdag for elevene. Prisen for arbeidet mot mobbing i 2019 deles ut av fylkestinget 10. desember 2019.

Kort om prisen
Alle som ønsker å nominere en skole til fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing skal bruke skjemaet for å beskrive hvordan skolen arbeider med bekjempelse mot mobbing. Prisen består av et innrammet diplom og et økonomisk beløp på 50 000 kroner. Prispengene skal benyttes til tiltak som fremmer et trygt og godt elevmiljø på vinnerskolen. I 2018 fikk Rykene skole prisen for arbeid mot mobbing.

Kriterier for prisen

 • Skolen har arbeidet og arbeider langsiktig og systematisk med bekjempelse av mobbing og for et godt psykososialt læringsmiljø.
 • Skolemiljøet skal være preget av tilhørighet, trivsel, tillit og trygghet.
 • Skolen har fokus på gode relasjoner elevene imellom og i forholdet elev-lærer.
 • Skolens arbeid mot mobbing og arbeid for å fremme god psykisk helse er tydelig i skolens strategiske og operative dokumenter og skal involvere alle på skolen.
 • Elevene er involvert i arbeidet for å fremme god psykososialt miljø på skolen.
 • Godt samarbeid mellom skole og hjem er etablert.

Hvem kan nominere?
Foresatte, elevråd / elevstyre, ansatte, FAU, FUG og alle andre som ønsker å foreslå en skole.

Hvordan velges vinnerskolen?
Aust-Agder fylkeskommune administrerer prisen for arbeid mot mobbing. Fylkeskommunen har oppnevnt en jury som vurderer kandidatene og utpeker en vinner.

Nominasjonsperioden var 1.9.19 - 15.11.19.

 

Fylkesrådmannens kontor administrerer prisen, mottar nominasjoner og overleverer disse til juryen. Juryen utarbeider selv sin omtale av prisvinner.

Juryen består av:

 • Fylkesordfører
 • Regiondirektør KS Agder
 • Leder av Utdanningsforbundet i Aust-Agder
 • Leder av Elevorganisasjonen i Aust-Agder
 • Leder av fylkestingets utdanningskomite
 • Elev- og lærlingombudet
 • Nestleder i utdanningskomiteen.

Annet:

Last ned plakat til bruk på skolene
Last ned film til bruk på skolene, 16.9 
Last ned film til bruk på skolene, 1.1