Fylkesutvalgets vedtak 29. januar 2019

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget aksepterer at sikringsbestemmelsen er tilfredsstilt ved den foreslåtte løsningen for lokalisering av arbeidsplasser i Arendal. Fylkesutvalget avsetter inntil 600 000 kroner til ekstern bistand for å lage en mulighetsstudie over hvilke alternativer som finnes for samlokalisering av dagens to avdelinger ved Arendal videregående skole i Arendal sentrum. Fylkesutvalget bevilger videre Tour des Fjords AS 460 000 kroner til sykkelrittet Tour of Norway 2019 med etappestart i Arendal. Fylkesutvalget bevilger også et éngangstilskudd på 260 000 kroner til Våre Strender og deres arbeid med organisering av strandrydding i Aust-Agder.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 29. januar 2019. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

HØRING AV FORSLAG TIL REGIONPLAN AGDER 2030
Fylkesutvalget sender forslag til Regionplan Agder 2030, samt utkast til første handlingsprogram, på høring og legger dem ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 8-3 med høringsfrist 1. april 2019.

For kommunene settes høringsfristen til 26. april.

Fylkesutvalget vedtok følgende tillegg i begynnelsen av siste avsnitt på side 6 i høringsutkastet: Internasjonalt arbeid er viktig for å støtte opp under hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2030, slik at Agder blir en mer attraktiv, bærekraftig, innovativ, konkurransedyktig, åpen, inkluderende og lærende region.

Siste setning på s. 6 endres til:
I internasjonalt samarbeid ligger det store muligheter for å utveksle kunnskap som bidrar til mer forskning, utvikling og innovasjon, og til å profilere Agder som en attraktiv region utad.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


MIDLER TIL EKSTERN BISTAND TIL MULIGHETSSTUDIE - UTREDNING OM SAMLOKALISERING AV ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Fylkesutvalget avsetter inntil 600 000 kroner til ekstern bistand for å lage en mulighetsstudie over hvilke alternativer som finnes for samlokalisering av dagens to avdelinger ved Arendal videregående skole i Arendal sentrum.

Midlene tas fra RUP Aust-Agder 2019, udisponert ramme.

Høsten 2018 nedsatte fylkesrådmannen på bakgrunn av tidligere fylkestingsvedtak en arbeidsgruppe med mandat å lage en utredning med beskrivelse av mulighetsrommet for samlokalisering av dagens to avdelinger ved Arendal videregående skole. Det er en forutsetning at den samlokaliserte skolen skal ligge i Arendal sentrum. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Arendal kommune. Utredningen skal være klar i løpet av 2019.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG OG KULTURARENAER 2019-2022
Forslag til handlingsprogram for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer legges til grunn for fylkeskommunens prioritering i perioden 2019-2022.

Aust-Agder fylkeskommune forventer ca. 38 mill. kroner i spillemidler til fordeling i 2019. Dette vil tilsvare 30 % av antatt omsøkte spillemidler til idrettsanlegg i Aust-Agder i 2019. Tilskuddet blir fordelt mellom ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Det er mottatt 10 søknader til kulturarenaer i Aust-Agder i 2019. Samlet søknadssum antas å være på ca. 10-12 mill. kroner. Alle søknader for 2019 er til lokale kulturarenaer. En forventer en tildelt ramme fra Kulturdepartementet på mellom 1,5 og 1,7 mill. kroner i 2019. Maks. tilskuddssats til en lokal kulturarena i Aust-Agder er 2,0 mill. kroner. Søknader for 2019 er mottatt, men er ikke ferdig kontrollert og godkjent før 15. mars.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


INNSPILL – JORDBRUKSOPPGJØRET 2019
Fylkesutvalget mener at stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet» må følges opp.

Landbruks- og matdepartementet har som tidligere år invitert fylkeskommunene til å komme med innspill til de årlige jordbruksforhandlingene. Saken omhandler forslag til innspill fra Aust-Agder fylkeskommune til jordbruksoppgjøret for 2019.

Fylkesutvalget vedtok følgende innspill:

1. Stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet» må følges opp.

2. En bør sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket. Det forutsetter et velfungerende importvern der handlingsrommet brukes. Det forutsetter at muligheten for markedsregulering, finansiert og administrert av næringa selv i samarbeid med landbruksmyndighetene, opprettholdes og videreutvikles.

3. Potensialet for økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og drikkespesialiteter må videreføres. Grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser med virkemidler som gir effekt må videreføres.

4. For Agderjordbruket vil styrking av tilskudd til beite på innmark og i utmark være viktig. Det forutsetter finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper.

5. Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet. For bedre situasjonen må en styrke struktur- og distriktsvirkemidler gjennom økt differensiering, samt å beholde/videreutvikle fraktutjevningsordninger.

6. Tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing må styrkes. Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen til grunnbeløpet i folketrygden «G» bør utredes.

7. For å sikre god dyrevelferd må regjeringen sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet og veterinærtjenester; f.eks. til veterinærvaktordninger og reisetilskudd for veterinærer.

8. Næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå må følges opp av sentrale myndigheter med positive virkemidler som økt støtte til dreneringstiltak, økt rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel, økt støtte til gjødselbasert biogass og en politikk som stimulerer til fossilfrie innsatsfaktorer.

9. Det må etableres en investeringspakke som innrettes slik at det blir økonomisk forsvarlig å bygge til løsdrift for melk og storfe tilpasset ressursgrunnlaget. Det vises her også til vedtatt Landbruksstrategi Agder hvor det er et mål å «Opprettholde regionens andel av melkeproduksjonen». Et investeringsløft for bruk med 15-30-kuer må vurderes og vil være svært målrettet for Agder.

10. Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel der klimainvesteringer særlig prioriteres.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


TILSKUDD SYKKELRITTET TOUR OF NORWAY - START ARENDAL 2019
Aust-Agder fylkeskommune bevilger Tour des Fjords AS 460 000 kroner til sykkelrittet Tour of Norway 2019 med etappestart i Arendal.

Bevilgningen forutsetter at Arendal kommune som kontraktspartner i tillegg til øvrige kostnader bevilger resterende 40 000 kroner av den offentlige andelen for å være etappestartby.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


VÅRE STRENDER - SØKNAD OM TILSKUDD
Fylkesutvalget bevilger et éngangstilskudd på 260 000 kroner til Våre Strender og deres arbeid med organisering av strandrydding i Aust-Agder.

Våre Strender er en forening lokalisert i Arendal som jobber med strandrydding ved å tilrettelegge for samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner, bedrifter og kunnskapsmiljøer i Aust-Agder.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


LOKALISERING AV ARBEIDSPLASSER I AGDER FYLKESKOMMUNE - OPPFØLGING AV SIKRINGSBESTEMMELSEN
Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget aksepterer at sikringsbestemmelsen er tilfredsstilt ved den foreslåtte løsningen for lokalisering av arbeidsplasser i Arendal.

I forbindelse med fylkessammenslåingen er det foreslått å etablere om lag 85 varige arbeidsplasser i Arendal. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget aksepterer at sikringsbestemmelsen er tilfredsstilt ved den foreslåtte løsningen for lokalisering av arbeidsplasser i Arendal.

Bakgrunnen for fordelingen av fylkeskommunale arbeidsplasser er avtalen som ble lagt til grunn for fylkestingenes vedtak om sammenslåing i desember 2016.

Kontakt: Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:

• PS 19/2 16/320 Regionplan Agder 2020: Status for oppfølging i 2017-2018 og handlingsprogram for 2019
• PS 19/3 19/200 IKT Agder - endring av selskapsform og utvidelse
• PS 19/5 17/3609 Finansieringsavtale rundkjøring på Blakstadheia, Froland kommune - investering på fylkesveg i regi av kommunen
• PS 19/10 18/6338 Søknad om økonomisk støtte for 2019 til SAMMEN
• PS 19/11 19/54 Høring - Nytt inntektssystem for fylkeskommunene
• PS 19/12 19/142 Forslag til svar på KS sitt debatthefte 2019
• PS 19/13 16/2111 Valg i fylkesutvalget
• 19/1 18/5454 Tildeling statlig tilskudd til økt sykling for 2019
• 19/2 17/9786 Brukerpanel for Agder - referat
• 19/3 16/232 Endring i akvakulturforskriften - Akvakultur av vannlevende planter/makroalger