Vegåpninger i Aust-Agder

Fylkeskommunen har ansvaret for utbedringer og vedlikehold av fylkesveiene i Aust-Agder. Onsdag 22. august var det to vegåpninger rettet mot myke trafikanter i fylket vårt: fv 48 Lillesandsveien, Grimstad og fv 127 Kilsund – Vatnebu, Arendal.

Trollstubben barnehage holdt båndet under seremonien på fylkesvei 127 Kilsund - Vatnebu. Fylkesordfører Gro Bråten og varaordfører i Arendal Terje Eikin sto for klippingen. Prosjektleder Siri Vevstad og vegsjef i Aust-Agder Dagfinn Fløystad fra Statens vegvesen bidro til markeringen Foto: Statens vegvesen.

Fv 127 Kilsund – Vatnebu, gang- og sykkelveg:

Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 21 mill. kroner, og omfatter 850 meter fortau og gang- og sykkelveg. Et høyt priortert prosjekt i Arendal kommune. Stort lokalt engasjement som har ført til at planene for prosjektet har blitt endret undervegs. Den løsningen som nå er valgt og bygd inngår i turløypa som er etablert rundt Vindkollvannet.

Anlegget startet opp på nyåret og ble ferdig i starten av ferien, 2 mnd tidligere enn antatt.

Fv 48 Lillesandsveien, fortau og sykkelfelt:

Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 21,5 mill. kroner, og omfatter rundt 900 meter med fortau og sykkelfelt på begge sider av vegen. Dahlske vgs (800 elever og 150 ansatte) og generelt mange myke trafikanter gjør at en ønsket en trafikksikker løsning.

Statlige midler i form av tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk (totalt 9 mill. kroner) har gjort at en kunne utforme en løsning som er av høyere standard og omfang enn tidligere foreslått. Blant annet tester en for første gang i Aust-Agder ut rød asfalt.

Grimstad kommune har prioritert prosjektet høyt og bidratt med 3 mill. kroner.

 

Fylkesordfører Gro Bråten og ordfører i Grimstad Kjetil Glimsdal klippet båndet på Lillesandsveien. Prosjektleder Siri Vevstad og vegsjef i Aust-Agder Dagfinn Fløystad holder båndet. Foto: Statens vegvesen